Покана за заседание на Общинския съвет

П О К А Н А   №8

31. 08. 2023 г.

            На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 07. 09. 2023 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

              1. Съгласуване на позиция и даване на мандат на Кмета на Община Момчилград за участие в ОС на „Асоциация по ВиК - Кърджали“.

              2. Учредяване на „Местна инициативна рибарска група (МИРГ)“ Източни Родопи: Кърджали – Ардино – Момчилград“ и подготовка за кандидатстване по процедура „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“ по приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ по ПМДРА 2021-2027.

            3. Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаични електроцентрали върху поземлени имоти – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имотите.

            4. Одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване и план за изменение на улична регулация за обект: ПУП-ИПРЗ за УПИ V, кв. 66 и УПИ I, кв. 100, обособяване на нов УПИ VII, кв. 66, както и ПУП-ИПУР, изместващ улична регулация с отпаднала необходимост от ос. т. 323 до дере с нови ос. т. 903, 904 и 905.

              5. Определяне размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства на територията на община Момчилград.   

              6. Приемане на План – предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2023 г. на община Момчилград.

              7. Приемане на бюджета на община Момчилград за 2023 г.

              8. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, /П/

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

04.09.2023 г. – ПОНЕДЕЛНИК

              14.00 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6 и т. 7 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.30 часа по т. 1, 2, 3, 6 и т. 7 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15.00 часа по т. 1, 3, 5, 6 и т. 7 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

05. 09. 2023 г. – ВТОРНИК

              14.00 часа по т.3, 6 и т. 7 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              14.30 часа по т. 3,  6 и т. 7 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.00 часа по т. 3, 6 и т. 7 от Проекто – дневния

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.30 часа по т. 3,  4, 6 и т. 7 от Проекто – дневния ред

4. ПК Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос