Обявление за процедура по отчуждаване на имоти с.Върхари

О Б Я В Л Е Н И Е

          На основание чл.25, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, Кметът на община Момчилград съобщава на заинтересованите лица, че открива процедура по отчуждаване на имоти, намиращи се в с.Върхари, община Момчилград  във връзка с реализацията на улици  от о.т.  12 до о.т 3 и от о.т.12, о.т.11 до о.т.17. Основанието за отчуждаване  е чл.21,ал.1 от Закона за общинската собственост  и влязъл в сила ПУП-ПР на с.Върхари, одобрен със заповед  №РД-19-602 от 06.10.2015 г., както следва:

         

№ по ред

местонахождение

Имот №

Площ

кв.м.

Собственик

Дължимо обезщетение в лв.

1.

с.Върхари, община Момчилград

Част от пл.сн.№1, кв.1 

118.53

Залле Исмаилова Исмаилова

1300.00

2.

с.Върхари, община Момчилград

Част от УПИ І, кв.2 

12.77

Баки Фахри Зейнал

140.00

         

инж. Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос