Обява за набиране на потреители по проект "Топъл обяд в Община Момчилград"

Община Момчилград е кандидат по ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)

Общата цел на операцията се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица ще се предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди.

Услугата достига и до по-отдалечени места на община Момчилград, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Проектът ще се реализира на територията на община Момчилград, като местната дейност „топъл обяд“.

До момента услугата се предоставяше на 620 потребители в община Момчилград.  Чрез кандидатстване с настоящото проектно предложение, услугата ще достига вече до 900 потребители. Ще се осигури задоволяване на базовата нужда от храна за повече лица, ще се намали бедността и ще се преодолее социалната изолация.

Топлият обяд по операцията „Топъл обяд“ включващ супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, ще се предоставя всеки работен ден от 01.01.2022г. чрез трапезариите:

  • Обществена трапезария Момчилград
  • Обществена трапезария Груево
  • Обществена трапезария Звездел
  • Обществена трапезария Равен и Нановица

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА:

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. Скитащи и бездомни лица;

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите  целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ –Момчилград.

Заявления от кандидат-потребители ще се приемат от 12.12.2022 г. от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в сградата на Община Момчилград, ет. 4, стая 29.

Обява за набиране на потреители по проект "Топъл обяд в Община Момчилград"

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос