Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 22.12.2022 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Промени в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград .

            2. Гласуване на решения по дневен ред на неприсъствено заседание на Общото събрание „В и К“ ООД, гр. Кърджали.

            3. Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора към 31.10.2022 г., като част от задължителните такива, поети при сключване на договора с Асоциация по В и К – Кърджали.

            4. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Момчилград през 2023 г.

            5. Даване на съгласие община Момчилград да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

            6. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, финансирана от ЕСФП на ЕС.

            7. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

   8. Постъпило в ОбА Момчилград заявления с вх. №9400-3761/20.09.2022 г. от Ахмед Исмаил Юсеин с искане за изработване на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65961.3.54 и 65961.3.56 собственост на Ахмед Исмаил Юсеин, извън границите на урбанизираните територии и граничещи с такава, с цел промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и във връзка с издадено Решение №34 от Протокол №2/26.02.2021г. на ОбС Момчилград.

            9. Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Момчилград за периода 2014-2020 г.

            10. Определяне на такси за БО за 2023 г. в община Момчилград, съгласно чл.66 от ЗМДТ и чл. 21 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на общ. Момчилград и одобряване на план-сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на БО до с. Вишеград, отчисления по чл. 66, чл. 64 от ЗУО и др.

            11. Актуализация на бюджета на община Момчилград за 2022 г.

            12. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, /П/

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

20.12.2022 г. – ВТОРНИК

              15.00 часа по т.1 ,9, 10  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              15.30 часа по т. 4 , 5, 6, 7, 9, 10 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              16.00 часа по т.2,  3, 9, 10  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

21.12.2022 г. - СРЯДА

              13.30 часа по т. 3, 5, 6, 7, 10 и т. 11 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              14.30 часа по т.4 , 5, 6, 7, 10 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.00 часа по т.3, 9, 10, от Проекто – дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.30 часа по т. 1, 2, 3, 10 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос