Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

              На 29.11.2022 г. /ВТОРНИК/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от община Момчилград.

            2. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Момчилград“ по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежности към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

            3. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Щастливо детство“ –гр.Момчилград“ по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.

            4. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 – „Грижа в дома“, приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година.

            5. Учредяване право на строеж за изграждане на БКТП 20/0,4kV (трафопост) в УПИ 1, кв.55 по действащия ПУП на Момчилград.

   6. Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „„Подземно електрозахранващо кабелно трасе, чрез изграждане на КЛ 20 kV от същ. стълб №5 ТП/БКТП, изв. ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ ЗАГОРСКО, п/ст Момчилград, нови БКТП, разположени на имотните граници по ПИ с идент. 86030.18.20 и 86030.18.18””, с трасе преминаващо през ПИ с идент. 65961.1.54 и 86030.17.79 по КККР на с. Върхари, общ. Момчилград, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

            7. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП преминаващ през ПИ с идент. 48996.57.12, 48996.57.11 и 48996.68.26 към ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48996.68.28 за обект: „Външно ел. захранване с дължина 8м. за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 48996.68.28 по КККР на гр. Момчилград”, извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

            8. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

            9. Одобряване на мерки за предотвратяване и намаляване на разпространението на COVID-19 на територията на община Момчилград и разпределение на средствата по Постановление на МС №326 / 12.10.2021 г.

            10. Актуализация на бюджета на община Момчилград за 2022 г.

            11. Предложение за промяна в наименованието на общински пътища на територията на община Момчилград.

            12. Питания и изказвания.

.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

25.11.2022 г. –ПЕТЪК

              15.00 часа по т. 5, 6, 8, 11 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              15.30 часа по т. 1, 3, 4, 9 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              16.00 часа по т. 2, 6, 7, 11 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

             

28.11.2022 г. -ПОНЕДЕЛНИК

              13.30 часа по т.2, 3, 4, 5, 9 и т.10  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              14.30 часа по т.1, 3, 4 и т. 10 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.00 часа по т.2, 3, 7, 8 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.30 часа по т. 5, 6, 7 и т. 11 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос