Община Момчилград продължава предоставянето на услугите по проект „Патронажна грижа“

С подписаният през м. юни 2022г. договор № BG05M9OP001-6.004-0162-C01, r във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-1, Община Момчилград продължава да предоставя интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, Целта на общината е да продължи да осигурява подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи на възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Чрез осигуреното допълнително финансиране в размер на 118 792.26 лв., домашни санитари и други специалисти  ще предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, в т.ч. предоставяне и на психологическа подкрепа и консултиране, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги, със средства на потребителите, транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от и до домовете на лицата, осигуряване на лични предпазни средства, както и въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, които на територията на общината са ДЦДУ, ЦНСТ, ЦСРИ и ЦОП, в т.ч. тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19.

Проектът ще продължи до 19.01.2023г., като ще се обхванат около 200 лица в риск.

unnamed 2

243065516 989932054904017 8614806318310035235 n

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос