Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 29.06.2022 г. /сряда/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Кърджали за мандат 2022-2026 г.

            2. Продажба на земя - частна на общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда. (П.Ахмед).

            3. Одобряване на пазарни оценки на имоти – частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2022 г., за който има решение за продажба.

            4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарната му оценка (с.Врело).

            5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград за 2022 г. и вземане на решение за отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – общинска собственост за пощенски услуги.

            6. Промяна характера на недвижим имот от публична в частна общинска собственост.

            7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с ПИ общинска собственост в община Момчилград.

            8. Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Момчилград през 2021 г.

            9. Одобряване на мерки за предотвратяване и намаляване на разпространение на COVID -19 на територията на община Момчилград и разпределение на средствата по Постановление на МС №326 от 12.10.2021 г.

            10. Промени в Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – гр. Момчилград.

            11. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

27.06.2022 г. –ПОНЕДЕЛНИК

              14.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

         15.00 часа по т. 9, 10  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.30 часа по т. 6, 8, 9, 10 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              16.00 часа по т. 2, 3, 4, 5, 9, 10  от Проекто – дневния ред

4. ПК по Бюджет, финанси и икономика

  

28.06.2022 г. – ВТОРНИК

              14.00 часа по т. 2, 3, 4, 5, 6 , 8 , 9, 10 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

                       15.00 часа по т. 7,  8, 9 т. 10 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16.00 часа по т. 1, 9, 10 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос