Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА

СВИКВАМ:

            Заседание на Общински съвет - Момчилград от разстояние чрез виртуално участие /онлайн/ чрез онлайн платформата Zoom  на 27.01.2022 год. /четвъртък/ от 10.00 часа при следния  проект:        

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане отчет за дейността на ОбС - Момчилград и неговите постоянни комисии за второто полугодие на 2021 г.

2. Изпълнението на решенията на Общински съвет – Момчилград, приети през второто полугодие на 2021 г.

3. Приемане Отчет на МКБППМН за 2021 г. и План-програма за дейността на МКБППМП през 2022 г.

4. Промяна начина на трайно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор № 48996.45.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Момчилград, общ. Момчилград, с площ 27429 кв. м., осма категория, с начин на трайно ползване (НТП) „друг вид земеделска земя“ в НТП „трайни насаждения“.

5. Промяна начина на трайно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор № 38697.10.479 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кос, общ. Момчилград, с площ 5114 кв. м., девета категория, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

6. Промяна начина на трайно ползване на земеделска земя – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор № 38697.10.480 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кос, общ. Момчилград, с площ 15174 кв. м., девета категория, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“ в НТП „трайни насаждения“.

            7. Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2022 г.

8. Приемане на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2022 година.

9. Отдаване под наем на пасища, мери и ливади- от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и регистрирани в Интегрираната информационно система на БАБХ за стопанската 2022-2023 година.

10. Отчет за управление и разпореждане с общинско имущество през 2021 година.

11. Промяна предназначението на неурегулирани поземлени имоти (НУПИ) с идент. 80087.19.26, с площ 826 кв.м. и 80087.19.31, площ 3276 кв.м., находящи се в урбанизирана територия в землището на с. Чайка, общ. Момчилград, и промяна предназначението на масивна сграда (бивше училище) с идент. 80087.19.31.1 със застроена площ 250 кв. м. за предимно производствена зона съгласно чл. 134, ал. 9 и чл. 39, ал. 3 от ЗУТ (чл. 305, ал.2 от ЗПУО).

12. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 48996.39.135 (площ 908 кв. м.) по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали, м. Кайряк и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

13. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 18126.1.411 (площ 2038 кв. м.) по КККР на с. Гургулица, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 18 от ЗОЗЗ.

14. Одобряване на изработен и приет от ОЕСУТ – Момчилград проект за подробен устройствен план за линеен обект на техническата инфраструктура (ПУП-ПП за линейна инженерна мрежа за електрозахранване) извън границите на населените места и селищните образувания с териториален обхват на трасето ПИ с идент. 02155.1.91 за нуждите на собственика на поземлени имоти с идент. 02155.1.130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 и 138 по КККР на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали, м. Карапелит и на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

15. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 02155.10.23 (площ 12200 кв. м.) в землището на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 18 от ЗОЗЗ.

16. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 02155.10.22 (площ 1540 кв. м.) в землището на с. Багрянка, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 18 от ЗОЗЗ.

17. Промяна на характера на част от недвижим имот от частна в публична общинска собственост.

18. Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание

„В и К“ ООД, гр. Кърджали

            19. Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград за 2021 г.

            20. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

25.01.2022 г. – ВТОРНИК

         14.00 часа по т. 1, 2, 4, 5, 6, 9,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

         15.00 часа по т. 3, 7, 8, 19 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

         15.30 часа по т. 3, 7, 8, 11, 19 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

        

             

26.01.2022 г. – СРЯДА

              13.30 часа по т. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              14.30 часа по т. 7, 8, 18, 19 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              15.00 часа по т. 7, 8, 10, 19 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.30 часа по т. 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16  от Проекто – дневния ред

4. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос