1 061 жители на община Момчилград са получили социални услуги през 2021 г.

1 061 жители на община Момчилград са получили социални услуги през 2021 г.

1 061 лица жители на Момчилград и останалите населени места бяха обхванати по различни социални програми, реализирани от общината през отминаващата година. С предоставянето на този тип услуги е осигурена заетост на 170 безработни лица. Община Момчилград ще продължи да работи по различни програми с най-уязвимите социални групи. Вече е подписан договор до края на 2022 година за обществена трапезария с капацитет 100 места, финансирана от Фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. По Оперативна програма храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица ще се финансира проект „Топъл обяд в община Момчилград“. В него са обхванати 620 жители на общината, които получават безплатна храна. Ще продължава да се предоставят социално-здравни услуги на възрастните хора и лицата с увреждания от екип специалисти.
по „Патронажна грижа +“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и обхваща 84 души в риск.
По Патронажна грижа във връзка с COVID – 19 са обхванати потребителите и специалистите на всички социални услуги, финансирани като държавни делигирани дейности. На територията на общината те са четири – Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип.
Не на последно място, услугата която посреща потребностите на лицата с увреждания, е „Личната помощ“, която се предоставя по „Механизма лична помощ“ и обхваща 110 души с тежки увреждания.
През 2022 г. ще продължи предоставянето и социалната услуга социален асистент по програма „Асистентска подкрепа“ на 54 лица с увреждания.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос