Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 17.12.2021 г. (петък) от 10.00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” № 2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:  

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Кандидатстване на община Момчилград с проектно предложенвие по кампания 2022 на проект „Красива България“.

            2. Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Момчилград през 2020 г.

            3. Приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора през 2021 г. 1 като част от задължителните такива, поети при сключване на договора  с Асоциация по ВиК  - Кърджали. 

            4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти в община Момчилград.

            5. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП за обект: „Външно електрозахранване на фотоволтаична централа „Шенхай Момчилград““, с трасе разположено в ПИ с идент. 48996.72л15 по КККР на гр. Момчилград извън границите на урбанизираните територии съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ.

  6. Определяне на такси за БО за 2022 г. в община Момчилград, съгласно чл. 66 от ЗМДТ и чл. 21 от Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград и одобряване на План –сметка за необходимите приходи и разходи за сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на територии за обществено ползване, транспортиране на БО до с. Вишеград, отчисления по чл. 64 е от ЗУО и др.

 7. Актуализация на бюджета на общината за 2021 г.

            8. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

15.12.2021 г. - СРЯДА

14.00 часа по т. 2, 4, 5, 6 и 7  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

14.30 часа по т. 1, 6 и 7 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

15.00 часа по т. 4, 6 и 7  от Проекто – дневния ред

3. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

16.12.2021 г. –  ЧЕТВЪРТЪК

13.30 часа по т. 1, 3, 5, 6 и 7  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

14.00 часа по т.2, 3, 5, 6 и 7 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

14.30 часа по т. 1, 3, 6 и 7 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.00 часа по т. 6 и 7  от Проекто – дневния ред

4. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот” при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос