Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 30.11.2021 г. (вторник) от 10.00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:  

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Отпускане на еднократна социална помощ на Н. А. Шабан, жител на с. Звездел,  община Момчилград.

            2. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Момчилград през 2022 г.

            3. Удължаване срока на договора за учредено вещно право на ползване върху земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землище с. Груево (докладна записка с вх. №198/21.10.2021 г.- т. 2 от Покана №9/22 .10.2021 г.).

            4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки в община Момчилград.

            5. Учредяване право на строеж- пристрояване на тераси към ап. №2 и ап. №4 от жилищен блок на ул. „Тракия“ №4 построен в УПИ І, кв. 55 по плана на община Момчилград.

            6. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ от ОПФ с признато право на възстановяване във възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ на Общинската служба по Земеделие.

            7. Втора актуализация на плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2021 г. на община Момчилград.

            8. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,(П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

26. 11. 2021 г. - ПЕТЪК

14. 00 часа по т. 3, 4, 5, 6, 7  от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

14. 30 часа по т. 1, 2 , 3, 7 от Проекто – дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

15. 00 часа по т. 3, 6, 7 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

29. 11. 2021 г. –  ПОНЕДЕЛНИК

13. 30 часа по т. 3, 7 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

14.00 часа по т. 3, 4, 5, 7 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

14.30 часа по т. 1, 3 , 4 , 5, 7 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.00 часа по т. 2, 3, 7 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот” при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос