Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 28.10.2021 г. (четвъртък) от 10.00 часа в голямата залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:  

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Вземане на решение за приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021-2027 г.) на община Момчилград.

            2. Удължаване срока на договора за учредено вещно право на ползване върху земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землище с. Груево.

            3. Продажба на земя – часна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда („Азер БГ Текстил“ ООД)

            4. Продажба на земя – часна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда (Ахмед Крал)

            5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

6. Одобряване на предварителен проект съгласно чл. 126, ал. 4, т. 1 от ЗУТ на ПУП-ИПР за кв. 4, 34, 70, 79, 109, 110, 111, 112 и ПУП-ПР обособяващ нови регулационни квартали 4а, 21а (за НУПИ граничещ с кв. 21), 109а, 126, 127, 127а, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 и 157 по плана на гр. Момчилград съгласно устройствени зони по одобрения и влязъл в сила Общ устройствен план на Община Момчилград (ОУПО-Момчилград) в частта за град Момчилград: 1Ов, 2Ов, 3Ов, 4 Ов, 3Оз, 4Жм, 5Жм, 6Жм, 7Жм, 8Жм, 9Жм, 10Жм, 5Смф на основание чл. 129, ал. 1 и чл. 17а от ЗОЗЗ по реда на чл. 16 от ЗУТ.

            7. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за третото тримесечие на 2021 г.

            8. Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024 г. на община Момчилград.

            9. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер,

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

26.10.2021 г. – ВТОРНИК

14. 00 часа по т. 1, 2, 6 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

14. 30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 6  от Проекто – дневния ред

2.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

15. 30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Бюджет, финанси и икономика

16. 00 часа по т. 1, 2, 5,  6 от Проекто – дневния ред

4.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

27.10.2021 г. – СРЯДА

14. 00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 от Проекто – дневния ред

1.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15. 00 часа по т. 1, 2, 6 от Проекто – дневния ред

2.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

15. 30 часа по т. 1, 2, 6 от Проекто – дневния ред

3.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград, а заседанието на общинския съвет в голямата залата на читалище „Нов Живот” при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос