Проект “Подкрепа за независим живот” – поредната социална услуга на територията на общината

Oт 2008 година по проекти около 2 милиона са осигурените средства за социални услуги.

Начална конференция по Проект “Подкрепа за независим живот” с бенефициент Община Момчилград се състоя днес в заседателната зала на общинска администрация. Проектът се реализира съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0089-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на събитието бе да се запознае широката общественост с целите и дейностите, които се предвиждат по проекта. Размерът на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 498 636,05 лева. Продължителността - 21 месеца - от 14.12.2015 г. до 14.09.2017 г.

Кметът на община Момчилград инж. Сунай Хасан, поздрави участниците и потвърди социалната ангажираност на общинска администрация. „В наше лице винаги ще имате надежден партньор, на който да разчитате“, каза още той.

На конференцията присъстваха лица с увреждания, граждани, кметове на кметства, общински служители и директор дирекция „Социално подпомагане“ – Момчилград.

Екипът на проекта се състои от петима души: ръководител, координатор, счетоводител, проектен администратор и технически сътрудник. В рамките на проекта, под ръководството на Ваня Петрова, Главен експерт Европейски програми и проекти в общинска администрация ще се създаде Център за услуги в домашна среда. Ще бъдат подбрани, обучени и назначени 8 домашни санитари за 18 месеца и 76 лични асистента за 14 месеца, 1 медицински специалист и 1 консултант, които оптимално да задоволяват потребностите на лицата с увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на почасови иновативни социални услуги, на база индивидуалните планове за грижи, съобразени с оценките на потребностите. Цялата дейност на центъра ще се координира от екипа на проекта.
Чрез проекта се цели да се осигури достъп до дългосрочна здравно-социална грижа за хора с увреждания и възрастни над 65 години, според специфичните им потребности отразени в индивидуалната оценка на потребностите.

Дейностите на новосъздаденият център са насочени към подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора, както и на техните семейства на територията на община Момчилград; към стимулиране на автономността и развиване на умения за независим живот с което да се постигне независимост и социална интеграция на най-рисковите групи от населението. С настоящия проект ще се осигури допълнителна заетост и квалификация на безработни лица от община Момчилград.

Целеви групи са лица с увреждания, в това число и деца и лица над 65 години, в невъзможност за самообслужване.

Чрез реализация на проекта се очаква да се осигури по-високо качество на грижа в домашна среда за лицата с увреждания и възрастните хора с невъзможност за самообслужване от всички населени места от общината, където има идентифицирани потребности от , а също така и разкриване на нови работни места в сектора на социалните услуги.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос