Бюджетът на община Момчилград за 2016 година – начален план, е в размер на 14 040 656 лева.

Приходната му част е разработена отделно за делегирани от държавата дейности, вкл. тяхното дофинансиране с общински приходи – 5 913 405 лева. и общински дейности – 8 127 251 лева. Общият размер на планираните общински приходи е 8 363 915 лв., от които за финансиране на общинските дейности са предвидени 8 127 251 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 236 664 лв.

Разходната част на бюджета също е разделена на две: делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи – в размер на 5 913 405 лева, и общински дейности – 8 127 251 лева. Дофинансирането е за делегираните държавни дейности ЦДГ, Общинска администрация и училищата в с.Груево и с.Равен. Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 42 : 58.

Инвестиционната програма на общината е 5 403 117 лева, насочена към подобряване на социално-техническата инфраструктура. Най-голямата инвестиция е в размер на 4 074 714 лева за реконструкция на водоснабдителна система „Карамфил-Звездел – І етап”. Общината кандидатства и по проект „Красива България” за енергоефективни мерки за сградата на администрацията, за целта са заделени 138 836 лева за съфинансиране. Предвидени са средства за работни проекти за пътна връзка на път с.Птичар с пътя за Маказа, а също и за експониране на светилище с.Татул.

И през настоящата година общината ще продължи да работи по програми за осигуряване на заетост и обучение на безработни хора, в това число и младежи, за обгрижване на деца и възрастни с тежки заболявания, чрез осигуряване на лични асистенти и домашни санитари. Чрез създаване на форми на заетост от спечелени проекти по ОП”Развитие на човешките ресурси” общината е разкрила допълнително около 100 работни места, предстои кандидатстване по нови схеми към Агенцията за заетостта за осигуряване на временна заетост на безработни лица.

Стратегическата цел на бюджета е превръщане на Момчилград в модерна европейска община. Негови приоритети са успешното начало на инвестиции в рамките на проекти от новия програмен период 2014 – 2020; инвестиране в безопасна, привлекателна, достъпна и екологична градска среда, провеждане на активна политика за енергийна ефективност, социално включване и подкрепа на групите в неравностойно положение.

Популяризирането на Момчилград като привлекателна туристическа дестинация, създаване на разнообразен и съдържателен културен продукт, и последователни усилия за повишаване ефективността и прозрачността на общинската администрация в услуга на гражданите и бизнеса, също са сред приоритетите не само за 2016, но и за мандат 2015-2019 г.

29012016DSC 0176

AADSC 0172

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос