На вниманието на земеделските стопани!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ПО КАМПАНИЯ ИСАК 2016 год.

I.ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН ПО НАРЕДБА 3/1999Г.

 • Декларация от районния ветеринар
 • Заверена анкетна карта от ветеринар
 • Копие на лична карта
 • Копие на БУЛСТАТ или копие на удостоверението за БУЛСТАТ
 • Диск съдържащ ушните марки на животните които фигурират в обекта на съответния стопанин
 • Ако кандидатът иска да се регистрира или пререгистрира със земя, трябва да предостави копие от препис решение със скица или договор за наем или аренда за съответните парцели които фигурират на анкетната карта.

Краен срок за пререгистрация на земеделските стопани е до 28.02.2016г.

 

II. ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 1. Регистрация на правно основание за лични или за наследствени земи:

        -     наличие на копие от нотариален акт или копие от препис решение;

        -  въз основа на нотариалния акт или препис решението се попълва Декларация по Чл. 69 по образец на съответното ОСЗ;

 1. Регистрация на правно основание за имоти взети с договор за наем или аренда за една или за повече стопански години:

- копие от договора за наем или аренда;

- въз основа на договора за наем или аренда се попълва Заявление по Чл.70 по образец на съответното ОСЗ;

 1. Многогодишните договори които са вкарани в системата на ОСЗ вече фигурират до изтичане  на срока на договора и не подлежат на повторно регистриране.

Краен срок за регистрация на правното основание е 15.02.2016г.

 

III. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, ДЗС, СМК, СКЮ, ЕЖСК, ДПЖ, ДЖСК, СП, СЗ, СЗо, ПНДП, ПНДЖ3)

 

 • Регистрирано правно основание на парцелите с които кандидатът иска да участва по схемите за директните плащания
 • Задължителна регистрация като земеделски стопанин по Наредба 3 (да има зелена карта)
 • Животните трябва да са регистрирани в системата на БАБХ, ако предстои актуализация на броя на животните, това би трябвало да стане преди да почне кампанията (преди 01.03.2016г.)
 • Копие на ЛК – 2бр.
 • Копие на Удостоверение за банкова сметка – 2бр.
 • Ако кандидатът иска да кандидатства със земя, на деня на кандидатстване трябва да донесе документите за правно основание (договор за наем, договор за аренда, нотариален акт, препис решени или скици).
 • Ако кандидатстването ще стане чрез пълномощно трябва също 2бр. копие на пълномощното и 2бр. копие на личната карта на упълномощеното лице.

Срок за кандидатстване е:

От 01.03.2016г. – до 15.05.2016г. (редовна кампания)

От 16.05.2016г. – до 09.06.2016г. (със санкции)

 

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СХЕМА ЗА ПРЕДХОДА НАЦИОНАЛНА ПОМОЩ

 1. 1.Схема за ПНДТ(тютюн) – 2007-2009г.

           -   е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители или в база данни за производителите на тютюн, и/или

           - е собственик на животно, животновъден обект или пчелно семейство, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на храните, и/или

           -   стопанисва най-малко 0,1 хектара земеделска площ;

 1. 2.Схема за ПНДЖ1 (животни) – 2007-2009г.

          -  Кандидатът единствено трябва да притежава 70% от броя на животните от референтния период 2007-2009.

 1. 3.Схема за Мярка 211 и 212 (НР1 и НР2) и Схема за натура 2000

- Единствено трябва да е регистрирано правното основание в системата на ОСЗ.

Срок за кандидатстване е:

От 01.03.2016г. – до 15.05.2016г. (редовна кампания)

От 16.05.2016г. – до 09.06.2016г. (със санкции)

 

СЪГЛАСУВАНО С ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - МОМЧИЛГРАД

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос