Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

            На 29.07.2020 г. (сряда) от 10.00 часа в ГОЛЯМАТА ЗАЛА на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:        

      

ДНЕВЕН РЕД:

            1. Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК - Кърджали”, определяне на мандат на представителя на община Момчилград, насрочено за 07.08. 2020 г.

            2. Приемане на доклади за осъществените дейности на НЧ на територията на община Момчилград и за изразходваните от бюджета средства през 2019 година.

            3. Предложение за определяне на защитените детски градини и защитените училища от община Момчилград през учебната 2020/2021 година.

            4. Предложение за определяне на средищните детски градини и училища от община Момчилград през учебната 2020/2021 година.

            5. Даване на разрешение в училищата на територията на община Момчилград да се утвърдят паралелки, с брой на учениците по – малък от минималния брой съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и определяне на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2020/2021 година.

            6. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

            7. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 02292.11.201 в землището на с. Балабаново, общ. Момчилград, с ЕКАТТЕ 02292, собственост на Х.Бонев и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.

            8. Разрешение за изработване на проект за ПУП на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии ПИ 48996.20.03(3987 м2), 48996.20.04(1795 м2) и 48996.20.06 (5314 м2) по КККР съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 3 и т. 4, и ал. 5 от ЗСПЗЗ.

            9. Отчет за командировъчните пари на Кмета на общината и Председателя на общинския съвет.

            10. Даване на съгласие за искане за финансиране на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето.

            11. Предложение за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ в трансфер за финансиране на разходите на община Момчилград за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

            12. Актуализация на Плана за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2020 г. на община Момчилград.

            13. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за второто тримесечие на 2020 г.              

            14. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Момчилград за първото полугодие на 2020 година.

            15. Други.

            16. Питания.

ЗАБЕЛЕЖКА:Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност. Съветниците трябва да отстоят на разстояние от поне метър един от друг. За общинските съветници и общинските служители са осигурени предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти. Желателно е всеки да използва  лични предпазни средства!

С уважение,

Ерсин Метин, (П)

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

24.07.2020 г. –ПЕТЪК

              13.30 часа по т. 1, 11, 12  и т. 14  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

              14.30 часа по т. 2, 3, 4, 5 и т. 14  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности,  вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              15.30 часа по т. 7, 8, 12 и т. 14  от Проекто – дневния ред

3.  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

27.07.2020 г. – ПОНЕДЕЛНИК

              13.30 часа по т. 6, 7, 8 и т. 14 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              14.15 часа по т. 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13 и т. 14  от Проекто – дневния ред

2. ПК по Бюджет, финанси и икономика

              15.00 часа по т. 6, 7, 8  и т. 14  от Проекто – дневния ред

3ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              16.00 часа по т. 2, 3, 4 и т. 14  от Проекто – дневния ред

4.  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Заседанията на ПК, както и заседанието на общинския съвет ще се проведат при спазване предписаните от здравните власти мерки за безопасност. Съветниците трябва да отстоят на разстояние от поне метър един от друг. За общинските съветници и общинските служители са осигурени предпазни маски за лице, ръкавици и дезинфектанти. Желателно е всеки да използва  лични предпазни средства!

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос