Заповед

На основание чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.29, чл.31, чл.63 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България,

Н   А   Р   Е   Ж   Д   А   М:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Момчилград до 29.03.2020 год.:    

  1. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
  2. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания.  Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
  3. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други), и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
  4. Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
  5. Преустановява се дейността на ЦПЛР гр.Момчилград, Дневен център „Дъга“ и Центъра за социална рехабилитизация и интеграция.
  6. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (театри, концерти, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други).
  7. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

  1. Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и свижданията в МБАЛ ”д-р Сергей Ростовцев” - Момчилград.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието заинтересованите лица и институции.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Айхан Осман – заместник кмет на община Момчилград и инж.Бахатдин Ахмедов – Секретар на община.

           

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос