Болница

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД - Клинична лаборатория

Индекс на статията

Намира се на втория етаж на лечебното заведение. Лабораторията разполага със съвременни автоматични анализатори с голям капацитет - хематологични, биохимични, йон-селективни, кръвно-газов анализатор, коагулометър и глюкоанализатор, хормонален - имунологичен анализатор, апарат за гликиран хемоглобин и микроалбуминурия..

Обезпечава изследванията на пациенти, хоспитализирани в МБАЛ и насочени от общопрактикуващи лекари и специалисти.

Предлага и лабораторни изследвания по желание на пациента срещу заплащане.

Качеството на резултатите се осигурява чрез ежедневен вътрелабораторен ка-чествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството.

ДЕЙНОСТ

Лабораторията извършва комплексна диагностика на заболяванията. Това се осъществява благодарение на много широк спектър от:

Хематологични изследвания - пълна кръвна картина /с 18 показателя/, диференциално броене на левкоцити, ретикулоцити, морфология на еритроцити, СУЕ.

Биохимични изследвания - кръвна захар и кръвно-захарен профил, урея, креатинин /серум/, креатинин /урина/, пикочна киселина, общ белтък, албумин, холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, билирубин-общ, билирубин-директен, АсАТ, АлАТ, алкална фосфатаза, алфа амилаза /серум/, алфа амилаза /урина/, ГГТП, липаза, ЛДХ, КФК, КК-МВ, тропонин /количество/, тропонин /качество/, CRP.

Електролити - натрий, калий, калций, неорганичен фосфор, хлориди.

Хемостаза - протромбиново време, активирано парциално тромбопластиново време, фибриноген, време на кървене и съсирване.

Уринни показатели - албумин, захар, кръв, кетотела, билирубин, уробилиноген, седимент.

Кръвно-газов анализ.

Изследвания на пунктати и конкременти.

Хормонална диагностика - TSH.

Началник лаборатория – д-р Басам Ал Ашкар

Лаборанти – Гергана Лалова, Филдан Салим, Пенка Димитрова

Тел.: 0889 910641 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос