Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ в Постник, Обичник и Нановица

 

           О  Б  Я  В  А

 

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. с чл. 86, т. 2, чл. 87, ал. 2, чл. 90 и чл. 92 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград и заповед № РД-19-372/ 21.10.2022 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

 

I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

Кадастрален      № на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.          наемна цена

1.

Постник

57892.17.53

   0,536

нива

VI

    9.50 лв.

2.

Обичник

53076.5.55

   5,928

нива

  83.00 лв.

3.

Нановица

51097.36.2

   2,200

нива

VI

  37,50 лв.

        

           II. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на 09.11.2022 г. от 12:00 часа.

  Срок за отдаване - 10 / десет / години.

         III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 01.11.2022 г. до 08.11.2022 г. срещу такса от 10.00 лв., платима в касата на общината.

         IV. Депозит в размер на 10% от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 16:00 часа на 08.11.2022 г.

   За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

           

    Кмет на община Момчилград: /ИЛКНУР КЯЗИМ/

 

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос