Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот в село Врело

На основание Решения №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №100 от  протокол №6 от 29.06.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-366  от 13.10.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ Неурегулиран поземлен имот в урбанизираната територия на с.Врело, община Момчилград, целият с площ 260 (двеста и шестдесет) кв.м., актуван с АЧОС № 3954 от 19.05.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№1153 от 23.05.2022 година (включен в Програмата под №52 )с начална тръжна цена 1900 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 09.11.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 21.10.2022г. до 08.11.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 08.11.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос