Публичен търг с тайно наддаване за  продажба на урегилирани поземлени имоти по действащия ПУП на Момчилград

На основание Решения №8 протокол №1 от 27.01.2022г.и №121 от протокол №7 от 28.07.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-364 от 13.10.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за  продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:

1.Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл.сн.№922 (деветстотин двадесет и две), кв.58 (петдесет и осми) по действащия ПУП на Момчилрград, одобрен със заповед № 367/12.12.1988г., изм. със заповед №32 от 28.02.2001г., целият с площ 2281 (две хиляди двеста осемдесет и един) кв.м. с построените в него: едноетажна масивна сграда №4- стругарска работилница със застроена площ 340 (триста и четиридесет) кв.м. и едноетажна масивна сграда-№5-монтажна работилница със застроена площ 120 (сто и двадесет) кв.м, актуван с АЧОС № 865 от 26.01.2010 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№94 от 29.01.2010 година (включен в Програмата под №53) с начална тръжна цена 148 750 лева в т.ч. земя 114 050 лв., без начислен ДДС.

2. Урегулиран поземлен имот V (пети), пл.сн.№922 (деветстотин двадесет и две), кв.58 (петдесет и осми) по действащия ПУП на Момчилрград, одобрен със заповед № 367/12.12.1988г., изм. със заповед №32 от 28.02.2001г., целият с площ 1304 (хиляда триста и четири) кв.м. с построените в него: едноетажна масивна сграда №1- шлосерска работилница със застроена площ 350 (триста и петдесет) кв.м., актуван с АЧОС № 866 от 26.01.2010 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№95/ 29.01.2010 г. (включен в Програмата под №54) с начална тръжна цена 103 200 лева в т.ч.земя 65 200 лв., без начислен ДДС.

 ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 08.11.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 20.10.2022г. до 07.11.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 07.11.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имотите при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос