Публичен търг с тайно наддаване за продажба на двуетажна масивна сграда в с. Звездел

На основание Решения №8 протокол №1 от 27.01.2022г.и №120 от  протокол №7 от 28.07.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-305  от 23.08.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Двуетажна масивна сграда с пл.сн.№221 със застроена площ 84 (осемдесет и четири) кв.м. и разгъната застроена площ 268(двеста шестдесет и осем)кв.м., построена в УПИ І, кв.32 по действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, одобрен със заповед №8 от 18.01.1988г., състояща се от гараж и два склада в призема, на първи етаж –офиси и самостоятелно обособено жилище на втори етаж, актуван с АЧОС № 4071/11.07.2022г., вписав в Службата по вписвания Дв.вх.№1585/12.07.2022г. (включен в Програмата под №55) с начална тръжна цена 41 000 лева.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 13.09.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 30.08.2022г. до 12.09.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 12.09.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос