Повторен публичен търг на поземлени имоти по действащия ПУП на село Соколино

 

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022 г., №19, взето с протокол №2 от 08.02.2019 г.,  №99 от протокол №6 от 29.06.2022 г.  на Общински съвет-Момчилград, както и заповед № РД-19-243 от 13.07.2022г. на кмета на общината

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Повторен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

1.Урегулиран поземлен имот ІV, пл.сн.№121, кв.11 по действащия ПУП на с.Соколино, община Момчилград, целият с площ 640 кв.м., актуван с АЧОС № 2622 от 27.09.2018 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1506 от 28.09.2018 ( Включен в Програмата под №24)  с начална тръжна цена  5800 лв., без начислен ДДС.

2.Урегулиран поземлен имот V, пл.сн.№121, кв.11 по действащия ПУП на с.Соколино, община Момчилград, целият с площ 755 кв.м., актуван с АЧОС № 2623 от 27.09.2018 г., вписан в службата по вписвания ДВ.№1507 от 28.09.2018 г.. (Включен в Програмата под №25 )  с начална тръжна цена  6900 лв. без начислен .

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 02.08.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 20.07.2022 г. до 01.08.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

 ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 01.08.2022 г.

  V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос