Публичен търг за продажба на Незастроен УПИ VІІІ, кв.9 в с. Нановица

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №92 от  протокол №5 от 30.05.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-226  от 23.06.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ (осми) ,  кв.9(девети)по действащия ПУП на с.Нановица , община Момчилград,  одобрен със заповед №205/20.06.1989 г.,    целият с площ 712 (седемстотин и дванадесет ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3903 от 27.04.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№911 от 28.04.2022 година с начална тръжна цена  6800 лева, без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 14.07.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 01.07.2022г. до 13.07.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 13.07.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос