Публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелно обособена част от сграда - Втори етаж от Битов павилион с.Звездел

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №52 от  протокол №3 от 31.03.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-139  от 26.04.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на самостоятелно обособена част от сграда - Втори етаж от  Битов павилион с.Звездел, община Момчилград, попадащ в УПИ І, пл.сн.№222, кв.32 по действащия ПУП на с.Звездел, община Момчилград, одобрен със заповед № 8 от  18.01.1988г.,  със застроена площ 134 кв.м. и РЗП 146.00 кв.м., състоящ се от  стълбище на първи етаж, пет стаи, санитарен възел  с предверие, помещение за инвентар, коридор и стълбище на втори етаж, ведно с принадлежащите му две складови помещения и коридор в пълуподземния етаж, както и  с припадащите се 55.590 % идеални части от правото на строеж, актуван с АЧОС № 167 от 24.10.1997г., вписан в Службата по вписвания Дв.вх.рег.№25  от 18.01.2011 г. с начална тръжна цена 22 200 лв.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 19.05.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 03.05.2022г. до 18.05.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 18.05.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

        

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос