Публичен търг с тайно наддаване за продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти в с. Багрянка

На основание  Решения  №8  протокол №1 от 27.01.2022г.и №53 от  протокол №3 от 31.03.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-138  от 21.04.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1  от Наредбата за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

1. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ (трети) , пл.сн.№83  кв.6(шести)по действащия ПУП на с.Багрянка , община Момчилград,  одобрен със заповед №1701/04.08.1972 г., изм.със заповед № РД-19-47/15.02.2022г.    целият с площ 532 (петстотин тридесет и два ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3780 от 09.03.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№469 от 09.03.2022 година с начална тръжна цена 5 500 лева, без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ІV (четвърти) , пл.сн.№83  кв.6(шести)по действащия ПУП на с.Багрянка , община Момчилград,  одобрен със заповед №1701/04.08.1972 г., изм.със заповед № РД-19-47/15.02.2022г.    целият с площ 533 (петстотин тридесет и три ) кв.м.,  актуван с АЧОС № 3781 от 09.03.2022 г., вписан в службата по вписвания Дв.вх.№470 от 09.03.2022 година с начална тръжна цена 5 500 лева, без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 11.05.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 29.04.2022г. до 10.05.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 10.05.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия. 

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос