Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години

  О  Б  Я  В  А

На основание чл.11 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и  разпореждане със земи от общински поземлен фонд на община Момчилград във вр. с чл. 93, във вр. с чл. 86, т. 2, чл. 87, ал. 2, чл. 90 и чл. 92 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Момчилград и заповед № РД-19-111/ 04.04.2022 г. на кмета на Общината.

                                               О  Б   Я   В   Я   В   А

I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от ОПФ за срок от десет години, както следва:

№по ред

Землище

Кадастрален      № на имота

Площ/дка

НТП

Категория

Нач.год.          наемна цена

1.

Постник

57892.11.23

   2,000

Овошна градина

VIII

  30.00 лв.

2.

Постник

57892.11.22

   4,533

Овошна градина

VIII

  68.00 лв.

3.

Върхари

86030.12.31

   4,199

нива

Х

  59.00 лв.

4.

Върхари

86030.12.33

3,159

нива

Х

  44.50 лв.

II. Търгът  ще се проведе в сградата на общинска администрация – Момчилград на 20.04.2022 г. от 12:00 часа.

Срок за отдаване - 10 /десет/ години.

III. Кандидатите за участие в търга следва да закупят тръжна документация всеки работен ден от 11.04.2022 г. до 19.04.2022 г. срещу такса от 10.00 лв., платима в касата на общината.

IV. Депозит в размер на 10 % от обявената годишна наемна цена следва да се заплати в касата на общината до 16:00 часа на 19.04.2022 г.

В случай, че на търга не се явят кандидати, повторни търгове ще се проведат всяка следваща седмица, по същото време, на същото място и при същите тръжни условия.

За допълнителна информация: телефон 3631/78-64

           

    Кмет на община Момчилград: /ИЛКНУР КЯЗИМ/

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос