Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти XXIII и XXIV в с. Чуково

На основание Решения №8 протокол №1 от 27.01.2022г.и №32 от  протокол №2 от 28.02.2022 г. на Общински съвет-Момчилград, заповед №РД-19-91 от 28.03.2022 г. на кмета на общината, издадена на основание чл.90,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Момчилград

О  Б  Я  В  Я  В  А :

І.Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните общински имоти, както следва:

1.  Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІІІ (двадесет и трети) , кв.9 ( девети) по действащия ПУП на с.Чуково, одобрен със заповед №158 от 17.06.1988г. изм.със заповед № РД-19-460/18.12.2019г. , целият с площ 524  (петстотин двадесет и четири) кв.м., актуван  с АЧОС № 3713/14.01.2022г., вписан в Службата по вписвания дв.вх.№51 от 17.01.2022г. (включен в Програмата под №39)  с начална тръжна цена 7950 лв. , без начислен ДДС.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот ХХІV (двадесет и четвърти) , кв.9 ( девети) по действащия ПУП на с.Чуково, одобрен със заповед №158 от 17.06.1988г. изм.със заповед № РД-19-460/18.12.2019г. , целият с площ 704  (седемстотин и четири) кв.м., актуван  с АЧОС № 3714/14.01.2022г., вписан в Службата по вписвания дв.вх.№52 от 17.01.2022г. (включен в Програмата под №40) с начална тръжна цена 10 550 лв. , без начислен ДДС.

ІІ.Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация-Момчилград на 15.04.2022 г. от 12 часа.

ІІІ.Кандидатите за участие в търга следва да  закупят тръжна документация   всеки работен ден от 04.04.2022г. до 14.04.2022 г. срещу такса от 50 лв., без ДДС платима в касата на общината.

ІV.Депозит в размер на 20% от обявената начална тръжна цена  следва да се заплати по  IBAN: BG17DEMI92403300024545 BIC код : DEMIBGSF в “Търговска банка Д” -Момчилград до 14.04.2022 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни  ще се проведат след седем дни и така до продажбата на имота при същите  условия.

Кмет на община Момчилград: (Илкнур Кязим)

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос