Обявление за разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с решение № 142/29.09.2022 г. на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, общински съвет – Момчилград  разрешава на Гюлджан Реджеб Реджеб и Селиме Юсеин Хасан изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура (ПУП-ПП) към ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02155.10.23, разрешен с Решение № 16 от Протокол № 1 от 27.01.2022 г. на ОбС- Момчилград за обект: „ Външно ел. Захранване чрез нова КЛ 20 kV със сервитутна зона 2 м., по един метър от двете страни за „ Фотоволтаична електрическа централа предвидена за изграждане в ПИ с идент. 02155.10.23, по КККР на с.Багрянка, общ.Момчилград”, с трасе преминаващо през частен имот без кадастрален номер, ПИ с идент. 48996.72.15, 48996.69.12, 48996.70.49,48996.71.32, 02155.10.35 и 02155.10.39, с обща дължина на трасето 1282 м.

Решението се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград, ул. “26-ти декември” № 12.

Решението подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                                         Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос