Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения, становища и мнения по настоящия Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г.

На основание чл.66, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на община Момчилград – htpp://www.momchilgrad.bg/.

Предложенията и становищата могат да бъдат внесени в деловодството на Община Момчилград – ул.“26 декември“ № 12 или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Съгласно чл.69, ал.1, т.4 от Административно-процесуалния кодекс ще бъде проведено обществено обсъждане на 13.12.2022 г. от 10.00 часа в залата на общинска администрация Момчилград.

На основание чл.66 ал. 1 от Закона за местните данъци и такси предлагам на Вашето внимание за одобряване План – сметката за 2023 година, включваща необходимите разходи за:

Ø Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците;

Ø Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

Ø Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

Във връзка с направения анализ на разходите, предлагаме увеличение на такса смет за 2023 г. със следните мотиви:

· по Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Момчилград се предвижда и закупуване на съдове за ТБО за осигуряване на необходимия обем и разходи закупуване, наемане и за поддръжка на техника;

· община Момчилград, извозва битовите отпадъци до Регионален център за управление на отпадъците село Вишеград, община Кърджали. За поддържане и обезвреждане на битовите отпадъците транспортирани до депото е сключен договор с оператора на депото (Договор № У-РД-36-72/20.09.2022 г.) в размер на 20,80 лв./тон депониран отпадък без ДДС.

· Отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците ( ПМС 207 от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр.53 от 13.07. 2012 г.) в размер на 285 000,00 лева, а отчисленията по чл. 60 от ЗУО са в размер на 8 130,00 лв. Отчисленията се дължат от общините и от всяко друго лице за всеки тон депониран отпадък на депо. Размерът на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за 2023 г. е 95 лв./тон, а по чл. 60 от ЗУО – 2,71 лв./тон. Същите се внасят по сметка на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира депото. Ориентировъчното количество за 2023 г. е 2 000 т.

· Услугата по поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване се осъществява от служителите на „Чистота“ към общинска администрация, като дейностите по почистване включват:

1. Метене на улици, пешеходните зони, тротоарите и пътните регули.

2. Стъргане на пътни регули и наноси от зимния период.

3. Почистване на издънки от дърветата, намиращи се по тротоарите.

4. Почистване на прорасла растителност по тротоарите и пешеходните зони.

5. Уборка (почистване от битови отпадъци) на зелени площи публична общинска собственост ( градски парк, дворове на учебни и детски заведения).

6. Събиране на листа през листопадния период.

7. Почистване на хоризонталните линейни отоци.

8. Почистване на улични отоци.

9. Почистване на графити, рекламни и агитационни материали.

10.Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата.

11. За поддържане на чистотата и дезинфекция на местата, предназначени за обществено ползване и осигуряване на оборудване за дезинфекция и безопасност на публичните пространства и местата за обществено ползване е необходимо закупуване на сметопочистваща техника. За техниката, която предстои да се закупи са заделени разходи за поддръжка – горива, ремонт и обслужване.

При определяне на промила за 2023 година се взеха под внимание необходимите разходи за дейността в т.ч. за сметосъбиране, разходи за закупуване на съдове за ТБО и разходи за транспортиране на ТБО до с. Вишеград, отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване, почистване на нерегламентирани сметища. Увеличението на МРЗ от 710 лв. на 800 лв. за 2023 г. оказва съществено влияние за разходите, заложени в план-сметката.

Ето защо на основание чл.21, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.66 и чл.67 от ЗМДТ предлагам на общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

П Л А Н - С М Е Т К А

За необходимите приходи и разходи за събиране, транспортиране, обезвреждане на битови отпадъци в депо, почистване на териториите за обществено ползване съгласно чл. 66, ал.1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗМДТ в Община Момчилград за 2023 година по обобщени показатели:

І.

Източници на финансиране

1 150 000

1.

От такси за битови отпадъци при запазена събираемост

1 020 000

2.

От преходен остатък /прогнозен размер/

80 000

3.

От други приходи на общината

50 000

ІІ.

Разходи по видове дейности

1 150 000

1.

Закупуване на съдове – бобри, кофи, чували, торбички и др.

10 000

2.

Поддържане на териториите за обществено ползване и на междублокови пространства, разходи за събиране, почистване и извозване на пепел и битови отпадъци от зелените площи, разходи по поддържане на депото на територията на Момчилград и населените места, заплати, осигуровки и др.

780 000

3.

Външни услуги – Разходи за транспортиране на битови и строителни отпадъци от нерегламентирани сметища и др.

24 000

4.

Разходи за поддръжка на депото-Договор № У-РД-36-72/20.09.2022 г. /20.80 лв./тон/

52 000

5.

Разходи по поддръжка на автомобили и др. техника, горива, застраховки, винетки и др.

80 180

6.

Отчисления по чл. 64 от ЗУО за депониран отпадък на тон

190 000

7.

Отчисления по чл. 60 от ЗУО за депониран отпадък на тон

5 420

8.

Изготвяне на Програма за опазване на околната среда на Община Момчилград

8 400

Организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2023 г. ще се извършва в следните на населени места:

І. гр.Момчилград – всички квартали и промишлените зони на територията на гр.Момчилград

ІІ. Всички останали населени места на територията на общината

Честотата на събирането и транспортирането на битови отпадъци – определена с график по населени места е както следва:

Момчилград – три пъти седмично:

Кофи тип „Мева” – три пъти седмично се почиства, като града е разделен на три зони и всяка зона се почиства по един път на седмица.

Контейнери тип „Бобър” – три пъти седмично

Останалите населени места – два пъти месечно.

Съгласно горепосочената план сметка предлагам на многоуважаемите общински съветници да гласуват годишните такси за битови отпадъци през 2023 г. по определения график, като определим размера на промилите на таксата битови отпадъци на база данъчните оценки на жилищните имоти на граждани и фирми и по–високата от отчетната стойност и данъчната оценка на нежилищните имоти, както и за ползване на Контейнер тип “Бобър” 1.1 куб.м., Контейнер 4 куб.м., кофа тип „Мева”, а именно:

А. Когато е подадена декларация по чл. 66 от ЗМДТ и чл. 23 ал.1 от Наредбата за плащане според вида на съдовете:

І. Първа услуга - събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране:

1. За обслужване на 1 бр. кофа тип “Мева” 0.11 куб.м. - 700 лв.

2. За обслужване на 1 бр. кофа тип “Мева” 0.22 куб.м - 900 лв.

3. За обслужване на 1 бр. контейнер тип “Бобър” 1.1 куб.м. – 1 200 лв.

ІІ. Втора услуга – третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 2,5 промила

ІІІ. Трета услуга поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 2,8 промила.

Б. Когато не може да се установи вида и броя на използваните съдове върху данъчната оценка или отчетната стойност на имота таксата се събира както следва:

І. Жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия – 5,7 промила

в това число както следва:

1. Първа услуга –- събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране - 2,7 промила

2. Втора услуга – третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации –1,2 промила

3. Трета услуга – поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината – 1,8 промила

ІІ. За нежилищни имоти на граждани – 7,7 промила

в това число както следва:

  1. Първа услуга -събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране - 3,7 промила
  2. Втора услуга - третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 2,2 промила
  3. Трета услуга – поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината –1,8 промила

ІІI. За нежилищни имоти на фирми – 11,7 промила в това число както следва:

  1. Първа услуга - събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране - 4,7 промила
  2. Втора услуга - третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации – 2,7 промила

3. Трета услуга – поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - 4,3 промила

В. За имоти, за които са подадени декларации по чл. 71 от ЗМДТ и чл. 27 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се освобождават от такса събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране - /Първа услуга /, и третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации - /Втора услуга/, но се дължи такса за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината - /Трета услуга/.

С уважение,

/ИЛКНУР КЯЗИМ /

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос