Обнародвано обявление за изработен проект за ПУП-ПП

Община Момчилград на основание чл. 128, ал. (2) от ЗУТ съобщава, че в Държавен вестник бр. 89/08.11.2022 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП-ПП към ел. схеми за обект: „Подземно електро – захранващо кабелно трасе, чрез изграждане на нова  КЛ 20 kV от нов ЖР стълб вграден между стълб № 85 и стълб № 6 на ВЛ 20 кV и нова КЛ 20 кV, до ново БКТП изградено в поземлен имот с идентификатор 65961.13.4 по КККР на с. Седлари, общ. Момчилград, обл. Кърджали, местност „ДЮЗЕНЛИК” изв. „ЗАГОРСКО”, подстанция „МОМЧИЛГРАД”, с възложител Беркант Мехмед Мехмед. Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

На основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация гр. Момчилград.

 

Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос