Разрешено изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ със заповед № РД-19-391/07.11.2022 г. на Кмета на община Момчилград е разрешено изработване комплексен проект за инвестиционна инициатива със следните самостоятелни съставни части:

1.1.ПУП-ИПЗ за УПИ ХІІ-523 (ПИ с идент.48996.105.167), кв. 86 по ПУП на гр. Момчилград;

            1.2.Технически инвестиционен проект за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда с идент. 48996.105.167.1 с цел осигуряване на независим достъп към втория и третия етаж посредством външни стълби”;

Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез органа, издал акта, пред Административен съд - Кърджали по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ при условията и по реда на АПК.

                                                                                                         Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос