Обявление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

На основание чл.124б ал.(2) във връзка с чл. 150, ал.1 и ал.2  от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересoваните собственици, че със Заповед № РД 19-394/07.11.2022г. на Кмета на Община Момчилград се разрешава на„Електроразпределение Юг” ЕАД, ЕИК: 115552190, КЕЦ Момчилград с ръководител инж. Стефан Димитров Йочков, изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ със следните самостоятелни съставни части:

1. Специализирана план-схема, част „Електрическа” към ПУП-ПЗ;

2. Технически инвестиционен проект,

за обект: „Външно ел. захранване на многофамилни жилищни сгради с търговски партер в УПИ VIII и УПИ IX, кв. 2 по ПУП на гр. Момчилград” с териториален обхват:

ПИ с идент. 48996.102.35 и 48996.103.227 (ул. „Гюмюрджинска”) по КККР на гр. Момчилград.

  Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос