Обявление за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)

На основание чл.124б ал.(2) във връзка с чл. 150, ал.1 и ал.2  от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици  , че  със Заповед № РД 19-393/ 07.11.2022г. на Кмета на Община Момчилград се разрешава, изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 1 от ЗУТ със следните самостоятелни съставни части:

1. ПУП-ИПРЗ, изменение на парцеларен план на земя със ситуационен план, изготвен от „Агропроинженеринг” ООД от 1994 г. в изпълнение на чл. 45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ по искане на Ликвидационния съвет на АФ „Момчил” гр. Момчилград в ликвидация за обект: „Площадка на месокомбината към материално снабдяване” – извън строителните граници на населеното място в частност за „Площадка на месокомбината към материално снабдяване” с подобект: имот I-ви за аварийно водоснабдяване (ПИ с идент. 48996.54.64) с териториален обхват ПИ с идент. 48996.54.64 и 48996.54.65;

2. Технически инвестиционен проект за обект: „Вилна сграда с РЗП около 50 кв.м.” (Сграда с идент. 48996.54.64.1 с издадено Удостоверение за търпимост с изх. №125/26.05.2022 г. на главния архитект на Община Момчилград).

  Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос