Община Момчилград кандидатства по ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.,

Община Момчилград е кандидат по ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+)

Общата цел на операцията се реализира в съответствие с конкретната цел на Програмата за справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване.

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Ползвателите на „топъл обяд“ ежедневно разчитат на тази помощ и са силно зависими от нея. Топъл обяд за най-нуждаещите се лица ще се предоставя целогодишно в отговор на установени трайни и/или неотложни нужди.

Услугата достига и до по-отдалечени места на община момчилград, където хората изпитват още по-сериозни затруднения за осигуряване на прехраната си.

Проектът ще се реализира на територията на община Момчилград, като местната дейност „топъл обяд“.

Топлият обяд по операцията „Топъл обяд“ включващ супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт, ще се предоставя всеки работен ден от 01.10.2022г. до 30.11.2022г. чрез трапезариите:

  • Обществена трапезария Момчилград
  • Обществена трапезария Груево
  • Обществена трапезария Звездел
  • Обществена трапезария Равен и Нановица

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ПО ПРОЦЕДУРАТА СА:

Целевите групи за получаване на топъл обяд по настоящата процедура са определени в Раздел II, чл. 6 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Основни целева група за предоставяне на топъл обяд са:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. Скитащи и бездомни лица;

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите  целеви групи ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“  - Момчилград

Заявления от кандидат-потребители ще се приемат от 26.09.2022 г. до 30.09.2022г. от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа в сградата на Община Момчилград, ет. 4, стая 29.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос