Съобщение

Община Момчилград на основание чл. 128, ал. (5) от ЗУТ Общински съвет – Момчилград чрез Общинска администрация – Момчилград публикува на интернет страницата на Община Момчилград, че в Държавен вестник бр. 74/16.09.2022г. е публикувано Решение № 124 от протокол № 7 от 28.07.2022г. на Общински съвет – Момчилград, с което е одобрен проект за ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура (ПУП - ПП ) за обект: : „Външно електрозахранване на Базова станция „ KRZ0058.А000 – Каркаджик” от Съществуващо ТЕПО, ТНН, Трафопост „Здравец - 0”, извод СрН „ДЖЕБЕЛ”, подстанция „МОМЧИЛГРАД” през поземлени имоти с идентификатори 58757.1.1026, 58757.1.1027, 58757.1.1118, 58757.1.657, 58757.1.1193 до границата на имот с идентификатор 58757.1.1192, в който е разположена Базова станция „KRZ0058.А000 – Каркаджик” по КККР на с.Птичар, общ. Момчилград, обл. Кърджали”, с възложител „А1 Тауърс България” ЕООД.

   Проектът е изложен в сградата на общинска администрация, стая 23.

             На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Община Момчилград до Административен съд – Кърджали.

                                                                                 Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос