Обявление

На основание чл.128, ал.(3) от Закона за устройство на територията Дирекция“УТКРЕПП” при Общинска администрация- Момчилград съобщава на заинтересуваните собственици, че е изработен проект за подробен устройствен план устройствена схема – част „Електрическа”, част от комплексен проект включващ и  технически инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване на сгради с идентификатори 48996.104.369.1 и 48996.104.369.2”, с местонахождение ПИ с идент. 48996.105.259, ПИ с идент. 48996.105.419,  ПИ с идент. 48996.104.318, ПИ с идент. 48996.104.320 и ПИ с идент. 48996.104.369 по КККР на гр. Момчилград, обл. Кърджали,

 с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД.

            Проектът е изложен в стая 23 в сградата на Общинска администрация.

            Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и предложения по проекта в Дирекция”УТКРЕПП”.

                                                                 Дирекция”УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос