Обявление

Община Момчилград  на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, със заповед № РД-19-103/30.03.2022 г. на Кмета на община Момчилград е разрешено изработване проект за изменение на кадастралния план на с. Загорско, мах. Куфала с допълване на нови поземлени имоти с териториален обхват УПИ ІV, пл. сн. 33 и 38, кв. 15 по ПУП на с. Загорско, мах. Куфала. С възложители Сали Хасан Мустафа и Мирем Хасан Юмер.

            Заповедта се намира в стая № 23, етаж трети в сградата на община Момчилград с адрес: гр. Момчилград ул. 26-ти декември № 12.

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението ѝ.

                                                                                                           Община Момчилград

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос