Обявление

На основание чл.124б ал.(2) от Закона за устройство на територията Дирекция “УТКРЕПП” при  Общинска администрация гр. Момчилград  съобщава на заинтересуваните собственици  , че  със Заповед № РД 19-79/18.03.2022г. на Кмета на Община Момчилград се разрешава на Райко Малинов Моллов, собственик на УПИ VIII, стар пл.сн. № 835, кв. 74 по плана на гр. Момчилград с неуредени регулационни сметки, изработване на проект за ПУП-ИПРЗ с териториален обхват УПИ VIII, стар пл.сн. № 835, кв. 74 по плана на гр. Момчилград с неуредени регулационни сметки (ПИ с идентификатор 48996.104.216 по КККР на гр. Момчилград), който е идентичен с парцел XXV, пл.сн. № 506, кв. 52 по предходен план на гр. Момчилград  Съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ горната заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Кърджали в 14-дневен срок от получаване на обявлението.

Дирекция “УТКРЕПП”

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос