Покана за публично обсъждане на проекта за Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 година и проекта за Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2016-2019 година.

Написано на .

  На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с  чл.5, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

О  Б  Я  В  Я  В  А  М

20.01.2016 година (сряда) за публично обсъждане на проекта за  Програма за управление и разпореждане с общинска собственост  за 2016 година и проекта за Стратегия за управление на общинската собственост в община Момчилград за периода 2016-2019 година. Обсъждането ще се проведе от 13.30 часа в залата на общинска администрация-Момчилград. Проектите ще бъдат на разположение  на интересуващите се в ст.№ 16 на общината.

Каним желаещите се да се включат в обсъждането.

Проекти на документиИзтегли

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в общинаМомчилград през 2016г.

download

Стратегия за  управление  на общинската собственост  в община Момчилград за периода  2016 – 2019г.

download 

инж.Сунай Хасан

Кмет на община Момчилград

Публикувано в Съобщения

Печат