Реализирани проекти

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

ПРОЕКТ: "Татул - Светилището на Орфей"

Номер на договор: BG2004/016-782.01.06.03.08

Водеща организация: Община Момчилград
Партньор: Община Комотини – Република Гърция
Финансиращ орган: Програма ФАР – ТГС България - Гърция, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Обща стойност на проекта: 297 686 евро
Собствено участие: 29 768, 66 евро (10%)
Продължителност: 17 месеца (01/12/2006 – 31/05/2008)
Основни  дейности: Подготвяне на консервационно-реставрационен план; Разработване на дългосрочна стратегия за опазване на културно-историческото наследство; Инфраструктурни дейности-консервация, реставрация, разкопки, изграждане на съпътстваща инфраструктура; Подготвяне на експлоатационен план; Супервизия и контрол; Кампания по промотиране и популяризиране; Разработване и управление на туристическа дестинация; Подбор на безработни хора;

РЕЗУЛТАТИ:

 

ПРЕДИ  ПРОЕКТА

 

 

СЛЕД  ПРОЕКТА

 

ПРОЕКТ „Деинституализация - Подобряване качеството на живот на деца с увреждания"(Дневен център за деца с увреждания)

Номер на договор: BG 2004/016-711.01.02-1.25

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: Фондация ЕКИП

Източник на финансиране – Програма ФАР , Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG2004/016-711.01.02 – Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи  (Фаза 1)

Стойност на проекта - 80 878,78 €

Собствено участие: 4 739 евро (6%)

Продължителност: 16 месеца (02/04/2007 – 02/08/2008)

Основни дейности по проекта – Обучение на  представителите на местните власти; Обновяване на сградата на ДЦДУ; Доставка на рехабилитационно оборудване; Доставка на офис обзавеждане; Подбор и назначаване на персонал; Обучение на родителска организация; Обучение на персонала; Предоставяне на услуги в ДЦДУ

Резултати

ИЗГРАДЕН ДЦДУ

 

Проект: „Ремонтни работи по градски парк – УПИ-I, кв. 43 – Момчилград”

Номер на договор: 2342/24.10.2006 г.

Водеща организация: Община Момчилград

Финансиращ орган: “Сапард”- ДФ “Земеделие”

Обща стойност на проекта: 384 500,00 лева

Собствено участие: няма

Продължителност: 12 месеца (10.2006 – 01.2008)

Основни  дейности: Изграждане на питеен и поливен водопровод; Изграждане на канализационна система; Реконструиране на уличното осветление; Изграждане на нов паркинг с бетонови елементи на тревна фуга;  Подменяне на бордюри, преасфалтиране, демонтаж, почистване и пренареждане на настилката от каменни плочи; Изграждане на нов детски кът; Парково обзавеждане и беседка за отдих, изпълнение на нова настилка, оформяне на кътове за сядане, осъвременяване на съществуващата водна площ, обзавеждане на детските площадки с нови пързалки, люлки, катерушки от лицензирани производители, озеленяване и залесяване на останалите зони;

 

Резултати:

 

ПРЕДИ ПРОЕКТА

 

 

СЛЕД  ПРОЕКТА

Проект: „Изграждане на биологична пречиствателна станция в с. Прогрес”

Номер на договор: BG2005/017-454.03.03.02-04

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: Община Комотини, Република Гърция

Финансиращ орган: Програма ФАР – ТГС България - Гърция, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Обща стойност на проекта: 330 323,00 евро

Собствено участие: 33 032 евро (10%)

Продължителност: 11 месеца (01/12/2007 – 30/11/2008)

Основни  дейности: Управление на проекта; Предварителни проучвания; Разработване на работен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води; Реконструкция на 20% от канализационната система на с. Прогрес; Изграждане на биологична преиствателна станция за отпадъчни води; Дейности за визулизация и популяризиране на проекта;

 

Резултати:

Проект: „Да осмислим и разнообразим живота на нашето бъдеще”

Номер на договор: BG051PO001/07/4.2-01/568/

Водеща организация: Община Момчилград

Партньори: ОДК – Момчилград , СОУ „ Н.Й. Вапцаров”, гр.Момчилград, ОУ „Д-р П.Берон” гр.Момчилград

Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013, Приоритетна ос 4 "Подобряване на достъпа до образование и обучение, Oбласт на интервенция 2 "Децата и младежта в образованието и обществото", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”

Обща стойност на проекта: 52 552 лева

Собствено участие: 2 552 лева (5%)

Продължителност: 15 месеца (01.10.2008 –31.12.2009)

Основни  дейности: Създаване на условия за разнообразяване живота на децата, предоставяне на възможности за разгръщане потенциала на всяко дете и пълноценна социална интеграция.

Резултати: Организирани 16 извънкласни форми за работа с ученици:

 

1. СОУ "Н.Й.Вапцаров"  гр. Момчилград

2. Основно училище “Д-р Петър Берон” гр. Момчилград

3. Обединен детски комплекс”  - Момчилград

Проект: “Алтернатива за независим живот”

Номер на договор: BG051PO01/07/5.2-01/D01/0006

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: Фондация ЕКИП

Финансиращ орган: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, схема „Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „” Социален асистент и „Домашен помощник”

Обща стойност на проекта: 64 500 лв.

Собствено участие: 3 653 лева(6%)

Продължителност: 12 месеца (01.07.2008 - 31.06.2009)

Основни  дейности: Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник; Разработване на план за обучение и развитие на социалните асистенти и домашните помощници; Назначаване на социални асистенти и домашни помощници; Подбор на потребителите на услугите; Сключване на договори с потребителите; Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител; Предоставяне на социалните услуги на потребителите;

Резултати:

Проект: Ремонт, реконструкция и обновяване на ЦДГ „ Здравец”, „Зорница” и детска ясла „ 3-ти март” гр.Момчилград

Номер на договор: BG161PO001/4.1-01/2007/007

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: няма

Финансиращ орган: Оперативна програма „Регионално развитие” Приоритена ос 4 Местно развитие и сътрудничество , Операция 4.1 Дребномащабни местни инвестиции

Обща стойност на проекта: 841 367 лв.

Собствено участие: няма

Продължителност: 22 месеца (02/06/2008 - 02/06/2010)

Основни  дейности: Подобряване състоянието и модернизиране на образователната инфраструктура в община Момчилград; Сформиране на екип по проекта; Организиране и провеждане на встъпителна пресконференция; Реализация на мерки за осигуряване на публичност; Подготовка тръжни документи и провеждане на процедура на СМР и строителен надзор; Изпълнение на строително – монтажни дейности; Въвеждане в експлоатация на обектите; Информираност и публичност

Резултати:

ЦДГ „Здравец” преди проекта

zdr

zdr2

ЦДГ „Здравец” след проекта

ЦДГ „Зорница” преди проекта

ЦДГ „Зорница” след проекта

Детска ясла „3-ти март” преди проекта

Детска ясла „3-ти март” след проекта

Проект: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр.Момчилград

Номер на договор: №58-131-С177

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: няма

Финансиращ орган: Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013, Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали". Процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС 2007 - 2013

Обща стойност на проекта: 309 631 лв.

Собствено участие: няма

Продължителност:  23 месеца (01/03/2009 – 26/02/2011)

Основни  дейности: Разработване на идеен проект за изграждане на ГПСОВ; Разработване на прединвестиционни проучвания и Геодезически заснемания; Разработване на ПУП – парцеларен план; Организиране и провеждане на обществени обсъждания; Изготвяне на финансово - икономически анализи; Разработване на работен проект за доизграждане и реконструкция на системите за водоснабдяване и канализация; Разработване на доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа, съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗУТ; Консултантски услуги за разработване на инвестиционен проект; Популяризиране на проекта

Резултати:

Проект: Училищен център за улеснена адаптация „Искам да успея”

Номер на договор: БС -33.4-017.24.11.2008

Водеща организация: Община Момчилград

Партньори: ОУ „Васил Левски”, с. Равен, ОУ „Н.Й. Вапцаров”, с. Звездел, ОУ „Св. Кирил и Методий”, с. Нановица, ОУ „Н.Й. Вапцаров”, с. Груево, РИО – Кърджали

Финансиращ орган: Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, Схема за съфинасиране на общински проекти, насочени към общински училища и детски градини, целящи постигането на комплексен и устойчив резулта, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Обща стойност на проекта: 100 000 лв.

Собствено участие: 20 000 лв.

Продължителност: 12 месеца (01.01.2009 – 31.12.2009)

Основни  дейности: Адаптация на учениците, за които българският език не е майчин – създаване на училищни центрове; Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства; Извънкласни и извънучилищни форми на работа, целящи създаване на предпоставки за успешна социализация на учениците; Обучение на педагогическия персонал за придобиване на знания и умения за работа в мултикултурна среда

Резултати:

Проект: Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в с. Кос и с. Летовник в община Момчилград

Номер на договор: BG161PO0011/4.1-02/2008/013

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: няма

Финансиращ орган: Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4:„Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1„Дребномащабни местни инвестиции”, Схема „BG161РО001/4.1-02/2008: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”

Обща стойност на проекта: 654 832 лв.

Собствено участие: няма

Продължителност: 15 месеца (21/05/2009 – 20/10/2010)

Основни  дейности: Управление на проекта; Консултации по управление и подготовка на процедури по ЗОП; Дейности по осигуряване на публичност и информираност; Извършване на СМР – укрепителни работи; Авторски и строителен надзор; Инвеститорски контрол; Одит на проекта.

Резултати:

Проект: Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Момчилград

Номер на договор: РД 50-199/03.06.2009

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: „Централ ЕООД” и Сдружение „Съюз на предприемачите” - Момчилград

Финансиращ орган: Програма за развитие на селските райони, Ос 4 - ЛИДЕР

Обща стойност на проекта: 195 092лв.

Собствено участие: няма

Продължителност: 18 месеца (03/06/2009 – 03/12/2010)

Основни  дейности: Проучвания на територията на община Момчилград за целите на подготовката на Стратегията за местно развитие и изграждане на база данни; Обучения, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване на екипа, ангажиран в подготовката на Стратегията за местно развитие;Обучения на местни лидери за подхода ЛИДЕР;У чебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи или за представители на МИГ от другите страни-членки на ЕС;Работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие; Информационни събития и семинари за информиране на местното население за предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР и за дискутиране и популяризиране на предложената стратегия за местно развитие; Подготовка на документите и формуляра за кандидатстване на МИГ-Момчилград по покани за избор на местни инициативни групи от МЗХ.

Резултати:

Проект: „Подкрепа за достоен живот”

Водеща организация: Агенция за социално подпомагане

Партньор: Община Момчилград

Източник на финансиране –Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 “Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

Обща стойност на проекта за Община Момчилград: 73 329 лв.

Продължителност: 17 месеца

Цел на проекта : Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

Специфични цели:

Основни дейности за Община Момчилград:

Очаквани резултати:

Проект: "За да живеем достойно"

Номер на договор: BG051PO001-5.2.07-0155-C-0001

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: Фондация ЕКИП

Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетно направление 5. „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” , Област на интервенция „ Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици” , Схема „ Грижи в семейна средаза независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „ Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3”

Обща стойност на проекта: 147 627 лева

Собствено участие: няма

Продължителност: 14 месеца (29/10/2010 - 29/02/2012)

Основни  дейности: Провеждане на встъпителна конференция;Издаване на информационни материали; Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник; Разработване на план за обучение;Провеждане на въвеждащо обучение;Провеждане на поддържащи обучения; Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници;Набиране на заявления от потенциалните потребители;Изготвяне на социални оценки на потребностите и подбор на потребителите на услугите; Сключване на договори с потребителите;Популязиране на проекта; Заключителна конференция; Издаване на информационни материали с резултатите.

Очаквани резултати:

Проект: "Център за обществена подкрепа - Момчилград"

Номер на договор: BG051PO001-5.2.06-0133-C-0001

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: Фондация ЕКИП

Финансиращ орган: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетно направление 5. „Социално включване и насърчаване на социалната икономика” , Област на интервенция „ Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици” , Схема „Социални услуги за социално включване”

Обща стойност на проекта: 147 253 лева

Собствено участие: няма

Продължителност:  14 месеца (29/10/2010 - 29/02/2012)

Основни  дейности: Ремонт, обзавеждане и оборудване на сградата, предназначена за изграждане на ЦОП; Провеждане на пресконференция; Публикации в местна преса за стартиране и популяризиране на проекта; Информационна кампания; Набиране, подбор и назначаване на персонал ЦОП; Обучение на персонала на ЦОП, ДСП/ОЗД, общински власти, Детска педагогическа стая, предсатвители на МКБППМ, педагогически съветници от училища, специалисти от ДЦДУ, представители на НПО – работещи с деца; Организиране на посещение с цел обмяна на опит в КСУДС – София; Предоставяне на услуги в ЦОП; Официално откриване на ЦОП;

Очаквани резултати:

Проект: Брегоукрепване и възстановяване на пропускната способност на Южно дере при I –ва промишлена зона гр. Момчилград

Номер на договор: BG161PO0011/4.1-04/2010/014

Водеща организация: Община Момчилград

Партньор: няма

Финансиращ орган: Оперативна програма „Регионално развитие” , Ос 4:„Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” Схема за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Обща стойност на проекта: 1 007 028,27 лв.

Собствено участие: 50 351,41(5%)

Продължителност: 12 месеца 01.06.2011 - 01.06.2012

Основни  дейности: Организация и управление на проекта;Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП; Изпълнение на строително – монтажни дейности, авторски и строителен надзор;Осигуряване на публичност и визуализация на проекта; Одит на проекта

Очаквани резултати:

- почистено дере- 200 м.;

- изградени стени- 400 м.;

- положена бетонова настилка, облицована с каменни плочи- 6 000 кв. м.;

- поставени предпазни парапети- 400 м.

ПРЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Публикувано в Проекти

Печат