Предоставяни административни услуги

 

Какво прави администрацията

Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите. Те се създават при условия и по ред, определени в закон. Гражданите на общината избират общински съвети и кметове на общини. В кметствата се избират кметове на кметства. В районите в Столичната община и в градовете с районно деление се избират кметове на райони.

Основни отговорности

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

 
Гражданите участват в управлението на общината както чрез избраните от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.
 
Местен референдум и общо събрание на населението се свикват и произвеждат при условия и по ред, определени със закон.

 

28 броя услуги се предоставят от Общинска администрация - Момчилград.

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
Идентификатор на услуга : 2118
Последна актуализация : 08.12.2020
Възстановяване или промяна на име
Идентификатор на услуга : 2033
Последна актуализация : 06.01.2021
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Идентификатор на услуга : 2110
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
Идентификатор на услуга : 2039
Последна актуализация : 06.01.2021
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Идентификатор на услуга : 2034
Последна актуализация : 06.01.2021
Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Идентификатор на услуга : 2138
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Идентификатор на услуга : 2092
Последна актуализация : 07.01.2021
Идентификатор на услуга : 2107
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Идентификатор на услуга : 2128
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Идентификатор на услуга : 2108
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Идентификатор на услуга : 2104
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
Идентификатор на услуга : 2056
Последна актуализация : 06.01.2021
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Идентификатор на услуга : 2076
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за семейно положение
Идентификатор на услуга : 2109
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
Идентификатор на услуга : 2075
Последна актуализация : 07.01.2021
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Идентификатор на услуга : 2017
Последна актуализация : 06.01.2021
 
Идентификатор на услуга : 2037
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2036
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2053
Последна актуализация : 06.01.2021
Идентификатор на услуга : 2132
Последна актуализация : 07.01.2021

Публикувано в Предоставяни административни услуги

Печат