Доставка на 100 броя контейнери тип „Ракла“ за разделно събиране на отпадъци

Документ: "Открита процедура" по   чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП
Възложител: Община Момчилград
Преписка № :  № РД-19-391 от 21.10.2019 г.
Номер на поръчката: 00239-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Описание:

Предметът на обществената поръчка обхваща доставка 100 броя контейнери тип „Ракла“ за разделно събиране на отпадъци. Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

  • 34928480 – Контейнери и кофи за отпадъци и смет.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: до 16:00 часа на 26.11.2019 г.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос