Обяви

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на пясъци и чакъли в концесионна площ „Дюлевото” (87.8 дка), землище на с. Загорско, община Момчилград, област Кърджали” с възложител "СИТИ СТРОЙ - МГ"ООД

Приложения:

pdfScan_20240424_0001.pdf25.04.2024 г.

docПриложение_2.doc25.04.2024 г.

***

Становище по екологична оценка № ХА - 2 - 3/2024 г. за съгласуване на "Изменение на ПУП - ПРЗ и обособяване на самостоятелни УПИ с осигурен достъп за поземлени имоти с идентификатор 18126.1.315, 18126.1.317, 18126.1.398, 18126.1.399 по КККР на с. Гургулица, община Момчилград, област Кърджали за изграждане на ваканционно селище "Соколци" 2000" ООД  

Приложения:

1. pdfScan_20240417_0001_1.pdf18.04.2024 г. 

2. pdfScan_20240417_0002_1.pdf18.04.2024 г.

 

 ***

 

pdf"Добив на подземни богатства - строителни материали (андезитобазалти) от находище "Чешлия", разположено в землищата на с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, облст Кърджали" с възложител: "ВИА 2000" ООД

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос