Ротарианци дариха училище в Момчилград с портрети на български царе

Ротарианци дариха ОУ "Д-р Петър Берон" в Момчилград с портрети на български владетели. Репродукциите бяха връчени на училищното ръководство от асистент дистрикт гуверньора Мехмед Исмаил и президента на "Ротари клуб" - Момчилград Красимир Боюклиев. Портретите на царете ще бъдат поставени в училищните стаи.

"Важно за нашите деца е да познават историята на България. Убедени сме, че репродукциите ще повишат интереса им към миналото", заяви Мехмед Исмаил. Той допълни, че младото поколение и възпитанието му винаги е във фокуса на ротарианците, а това е поредната инициатива, на "Ротари клуб" - Момчилград, насочена към младите момчилградчани.

58 лични асистенти бяха назначени в община Момчилград

Община Момчилград сключи трудови договори с 58 лични асистенти за предоставяне на лична помощ.  Това стана възможно благодарение на Механизма лична помощ на хора с увреждания. Целта е хората с увреждания до получат помощ за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.  Хората с увреждания имат възможност да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се възползват от услугата „Личен асистент“.

„Това е поредната социална услуга, която общинска администрация осигурява на хората в община Момчилград. Политика, която екипа ни води, винаги е била насочена към създаването на по-добри условия за живот на хората в неравностойно положение“, заяви кметът на общината Сунай Хасан.

 "Ротари клуб" - Момчилград осигури безплатни прегледи на 800 души

"Ротари клуб" - Момчилград осигури безплатни прегледи на кръвна захар, холестерол и кръвно налягане на 800 души от общините Момчилград и Кирково. Това се случи в рамките на инициативата "Заедно срещу диабета". Тя е на "Ротари клуб" - Момчилград с подкрепата на общините Момчилград и Кирково. Изследванията бяха извършени от специалисти с мобилна лаборатория от Австрия.

"Това е поредната наша инициатива в сферата на опазване на общественото здраве. Големият брой изследвани в рамките на два дни показва, че местните хора са наясно с превенцията и ранната диагностика на опасно заболяване каквото е диабета", заяви асистент дистрикт гуверньора Мехмед Исмаил.

 

Нова сметосъбираща машина закупи община Момчилград

Чисто нова сметосъбираща машина закупи община Момчилград.  Парите за техниката са осигурени целево от средствата, които по закон се отчисляват от таксите за битови отпадъци по сметка на РИОСВ. Новият сметосъбиращ камион е с обем 22-24 куб. метра и ще се използва за извозването на боклука от Момчилград и по-големите села. В по-малките населени места ще се използват другите две машини, които са малки и са по-подходящи за преминаване по тесните улици.
В ход е и процедурата по закупуване на нови съдове за разделно събиране на отпадъците. Средствата за тях отново ще бъдат от отчисленията, които общината прави към РИОСВ. Част от съдовете ще бъдат поставени под земята, което ще подобри градската среда.
"Закупуването на сметосъбиращата машина и новите контейнери са част от политиката на екипа ни в сферата на екологията. Без да натоварваме общинския бюджет, направихме инвестиция, която ще се ползва години напред", заяви кметът на община Момчилград Сунай Хасан.
IMG 38bbd43296432542fce2e3f578d246b0 V

Покана за заседание на Общинския съвет на 25 октомври 2018 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

          На 25.10.2018 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” № 2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна в структурата на общинска администрация – Момчилград, приета с Решение №54/17.03.2004 г. на ОбС –Момчилград с последващи изменения.
 2. Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда.(Налин Тахир)
 3. Продажба на урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда.(Метин Шабан)
 4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарните им оценки.
 5. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г., вземане на решение за учредяване право на строеж и одобряване на пазарната му оценка.
 6. Промяна на начина на трайно ползване на ЗЗ – ПОС, представляваща поземлен имот с идентификатор №30154.1.399, с площ 3399 кв.м., осма категория, с начин на трайно ползване „пасище”, находящ се в землището на с. Загорско, общ. Момчилград, с ЕКАТТЕ 30154, от НТП „пасище” в НТП „селскостопански път”.
 7. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград
 8. Разрешение за изготвяне на ПУП- ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 501 масив 144 по плана на новообразуваните имоти в местност „Мамулица”, землище Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, община Момчилград, собственост на Бахри Феим Ахмед и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на ЗЗ за неземеделски нужди и отреждането му за жилищни функции.
 9. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за третото тримесечие на 2018 г.
 10. Други.
 11. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС– Момчилград

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 

23.10.2018 г. – ВТОРНИК

 

15.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

отПроекто – дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

24.10.2018 г. –СРЯДА

14.00 часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15.00 часа пот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.30часа по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа пот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и т. 9 

 от Проекто – дневния ред

 1. Бюджет, финанси и икономика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая № 5!

Съобщение

Сдружението на момчилградчаните в гр. Бурса организира транспорт до гр. Бурса за желаещите да участват на 12-та традиционна вечеря, организирана от Сдружението, която ще се проведе на 27.10.2018 г. (събота) от 19:00 часа на адрес: Джумхуриет махалеси, Нилюфер Хатун джадде № 114, Подиумпарк Нилюфер / Бурса.  

       Допълнителна информация:

 1. Организирания транспорт от страна на Сдружението ще се ползва само от лицата, закупили куверти ( 125,00 турски лири );
 2. Куверти могат за се закупят от Общинска администрация – Момчилград, стая №
 3. Tръгване на 26.10.2018 г. (петък) от 07:00 часа от автогарата в Момчилград.
 4. За допълнителна информация на телефон: 0888 07 07 16

Информационна кампания на Асоциация "Жени без остеопороза"

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРИЗНАЦИТЕ НА ОСТЕОПОРОЗАТА?

Определете личния си риск!             

Дата:      23 октомври 2018 г. (вторник)

Място:  РЗИ-Кърджали

Начален час:  10.00

В програмата:

Измервания на костна плътност и телесен състав

   на цена 10,00 лв всяко с предварително записване на телефон:

0884 71 44 39

Асоциация ЖбО

И в село Птичар вече имат спортна площадка

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан откри новоизградената спортна площадка и в село Птичар. На прерязването присъства а заместник кметът Мехмед Мехмед, лидерът на младежката структура на ДПС в Момчилград Ерсин Юмер и кметът на Птичар Нуриттин Исмаил. Спортната площатка е разположена на площ от около 1 000 квадратни метра, а покритието й е от изкуствена трева. Към съоръжението има поставени и уреди за фитнес на открито.
От името на младежката структура на ДПС в Момчилград Ерсин Юмер връчи на местния отбор по футбол спортни екипи.
"Това е трета спортна площадка, която откриваме за последния месец в община Момчилград. Предишните две са бяха в Груево и Соколино. За мен това не е просто инвестиране на средства в съоръжения, а инвестиция в младите хора. Целта ни е да направим малките населени места добро място за живеене", заяви кметът Сунай Хасан.
"Оценяме високо балансираната политика на община Момчилград, която се грижи не само за общинския център, но и за по-отдалечените и откъснати населени места", заяви кметът на Птичар Нуриттин Исмаил. Той припомни, че община Момчилград направи възможно да започне реализирането на проекта за изграждане на мост, свързващ населеното място с международния път за Гърция.

Треньор на световни шампиони възражда щангите в Момчилград

Валентин Гемеджиев, който е тренирал трима световни, една олимпийска и шестима европейски шампиони, възражда вдигането на тежести в Момчилград. Треньорът е с амбиция през следващата 2019 година новосформираният отбор да излъчи републикански шампион.

"Вярвам, че до 2-3 години от Момчилград ще има европейска титла. Има две момчета, които смятам, че до 5-6 години могат да станат световни шампиони", убеден е Валентин Гемеджиев. В момента отборът по щанги в родопския град е от 8 състезателя - 4 момчета и 4 момичета. Те тренират всеки ден от 15 до 17 часа в спортен комплекс "Наим Сюлейманоглу". Треньорът е категоричен, че е готов да приеме още състезатели в отбора.
"Идеята за възстановяването на клуба по вдигане на тежести се зароди при разговор по време на погребението на световноизвестният щангист Наим Сюлейманоглу. Разговаряхме с шампиони, възпитаници на школата в Момчилград и Валентин Гемеджиев се съгласи да се върне и да създаде отбор", каза кметът на общината Сунай Хасан. Той допълни, че развитието на спорта е сред приоритетите на неговия екип.
Тази година Валентин Гемеджиев се е завърнал в България от Турция, където в продължение на 20 години е бил треньор. Под негово ръководство шампион на олимпиадата в Атина през 2004 година е станала Нурджан Тайлан. Трима от възпитаниците му пък са със световни титли. Двама от тях са наши преселници в Турция - момчилградчанина Фидаил Гюлер и Екрем Джелил от Чифлик. Третият световен шампион е Ерол Белгин.
Валентин Гемеджиев, който е и последния треньор по вдигане на тежести в област Кърджали, е убеден, че щангите в Източните Родопи имат шанс, защото имало много желаещи да тренират.
"Ще цитирам Иван Абаджиев, който при идването си в Момчилград каза, че има нещо различно в този край и тук се раждат деца, които са по-силни от връстниците си в България", каза Валентин Гемеджиев. Той припомни, че от района са направили първите си крачки в големия спорт световно известни щангисти като Наим Сюлейманоглу, Халил Мутлу и Любомир Хаджиев.

Сунай Хасан се срещна с дистрикт гуверньора на Ротари България

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан се срещна и разговаря с дистрикт гуверньора на Ротари България – Веселин Димитров. Двамата обсъдиха бъдещи съвместни инициативи, които да се реализират в общината. Веселин Димитров изтъкна приоритетите на организацията в посока развитието на младежките програми и обмен. Сунай Хасан подчерта, че той и екипа му са готови да подкрепят реализирането на общи проекти, които да са в полза на младите хора в община Момчилград.
В рамките на визитата си Веселин Димитров посети археологическия комплекс край село Татул и остана впечатлен от видяното. Сунай Хасан подари на ротарианеца книгата на Мая Вапцарова за Родопите "Докосване до сътворението".

Стартира проект „Подобряване на качеството на живот на хората в неравностойно положение в Община Момчилград“

obshtinaНа 6-ти юни 2018г. Община Момчилград стартира изпълнението на проект „Подобряване на качеството на живот на хората в неравностойно положение в Община Момчилград“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – процедура № BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“. Бюджетът на проекта възлиза на 389 144.22лв.

Социалното предприятие ще работи в две направления: „Благоустройство“ и „Услуги за лична помощ“.
В рамките на проекта ще се проведе обучение по ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“ и тренинг-обучения  за развитие на умения за общуване и работа в група, развитие на различни навици и умения за живот и организиране на дейности, които поощряват автономността и независимостта.

На преминалите обучение лица ще се осигури заетост  за 12 месеца в социалното предприятие. Предвидени са следните длъжности: „Работник-поддръжка“, ‚Домашен чистач“, „Детегледач“ и „Помощник възпитател“.

Ще бъдат назначени лица от следните категории: безработни лица, активно търсещи работа и имащи готовност да започнат работа; неактивни лица; лица  с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност; безработни младежи с трайни увреждания, младежи от социално заведение, завършил образование; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица – самотен родител (осиновител) и/или майка (осиновителка) с деца до 5г. възраст; безработни лица, изтърпели наказание  лишаване от свобода; безработни лица – зависими, бездомни, без никакво образование, пострадали от насилие.

Продължителността на проекта е 17 месеца.

Обява за набиране на персонал за Общинско социално предприятие - Момчилград

Община Момчилград в качеството ѝ на бенефициент по проект „Подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение в община Момчилград, чрез развитие на социалното предприемачество“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0679-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество".

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

І. ЕКИП НА „СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ“

 1. Управител на Социалното предприятие – 1 щатна бройка, за период от 12 месеца с 8 часова заетост

Минимални изисквания  за заемане на длъжността:

 • Образование: висше - бакалавър, магистър;
 • Компютърни умения – WORD, EXCEL,
 • професионален опит – ще се счита за предимство

Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване – по образец
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря за управлението на социалното предприятие; контролира за спазване       законосъобразността и целесъобразността на извършваните от предприятието дейности и разходи; координира работата на служителите на социалното предприятие, преглежда и ревизира тяхната работа; разпределя и делегира задачи и отговорности на служителите на предприятието; упражнява оперативен контрол на задачите на членовете на екипа; съблюдава изпълнението на времевите графици; контролира отчетността, проверява и наблюдава работата на персонала.

2.Счетоводител - 1 щатна бройка, за период от 12 месеца с 8 часова заетост

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • професионално направление – счетоводство и контрол или икономика ще се счита за предимство;
 • висше образование ще се счита за предимство;
 • професионален опит ще се счита за предимство.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл. 107а от Кодекс на труда;
 • автобиография /по образец /;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените разходи от социалното предприятие; регистрира и документира всеки разход и свързаните с него счетоводни документи; подготвя ведомости, финансови доклади и взема отношение по финансови въпроси, свързани договори за услуги, доставки и др.; подготвя и извършва плащания; изготвя документи, съгласно методите за финансово управление на предприятието; изпълнява всички задачи, свързани със снабдяването - отговаря за проучването и идентифицирането на потенциалните доставчици; анализира потребностите от доставки; обработва и съхранява цялостната документация по доставка на материали и др.

 1. Технически сътрудник - 1 щатна бройка, за период от 12 месеца с 8 часова заетост

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • професионален опит ще се счита за предимство.

   Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда
 • автобиография /по образец /;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря както за техническите въпроси и организацията на работата в предприятието, подпомага технически ръководителя и счетоводителя на социалното предприятие, подпомага техническия организатор на целевите групи, изпълнява други задачи, възложени му от управителя на социалното предприятие и от екипа на проекта.

 1. Технически организатор на целевите групи - 1 щатна бройка, за период от 12 месеца с 8 часова заетост

  Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • средно образование;
 • компютърни умения – Word, Excel, Интернет;
 • професионален опит ще се счита за предимство.

   Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда
 • автобиография /по образец /;
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • копие от диплома за завършено образование;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря както за техническите въпроси, така и за организацията на работата на представителите на целевите групи в предприятието, подпомага технически ръководителя и счетоводителя на социалното предприятие, координира и наставлява работата на общите работници, домашните хигиенисти, детегледачите и помощник възпитателите. Ще следи за качествено изпълнение на извършената работа, изпълнение в срок и за прилагане на правила за здравословни и безопасни условия на труд.

ІІ. ПЕРСОНАЛ ОТ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ЗА РАБОТА В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ-НЕАКТИВНИ ИЛИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА В ТОВА ЧИСЛО:

 • Хора с увреждания с право на работа;
 • Безработни младежи до 29 годишна възраст включително;
 • Безработни младежи с трайни увреждания;
 • Безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;
 • Продължително безработни лица за период по-дълъг от 12 месеца;
 • Безработни лица с трайни увреждания;
 • Безработни лица - самотни родители(осиновители) и/ или майки (осиновителки) с деца до 5 годишна възраст;
 • Безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода;
 • Безработни над 54 - годишна възраст;
 • Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация;
 • Други групи безработни лица-зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие.
 1. . Работник поддръжка – 10 щатни бройки за период от 12 месеца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Изисквания степен на образование - няма
 • умение за работа в екип;
 • комуникативност;
 • мотивация за работа.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда;
 • декларация – целева група /приложение 4/
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на сградата. Поддържа в изправност поверените му съоръжения, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация.

 1. Домашен чистач – 10 щатни бройки за период от 12 месеца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимум завършено начално образование;
 • опит с предоставянето на социални услуги/работа с хора ще се счита за предимство;
 • умение за работа в динамична среда;
 • комуникативност;
 • мотивация за работа.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда;
 • декларация – целева група /приложение 4/
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността:

Отговаря за поддържане на помещенията чисти и пригодни за живот в съответствие с приетите хигиенни правила

 1. Детегледач – 6 щатни бройки за период от 12 месеца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимум завършено начално образование;
 • опит с работа с деца ще се счита за предимство;
 • умение за работа в динамична среда;
 • комуникативност;
 • мотивация за работа.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда;
 • декларация – целева група /приложение 4/
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността: Предоставя ежедневни грижи за децата – възпитание, развитие, организиране на ежедневието и придружаване

 1. Помощник възпитател – 6 щатни бройки за период от 12 месеца.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимум завършено начално образование;
 • опит с работа с деца ще се счита за предимство;
 • умение за работа в динамична среда;
 • комуникативност;
 • мотивация за работа.

Необходими документи:

 • заявление за кандидатстване;
 • декларация по ЗЗЛД /по образец/;
 • декларация по чл.107а от Кодекса на труда;
 • декларация – целева група /приложение 4/
 • копие на трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
 • други приложими документи.

Описание на длъжността: Осигурява необходимите санитарно хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата, подпомага дейността на учителя, отговаря за живота и здравето на децата.

* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представят отделни комплекти с документи

 

ІІІ. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:

- Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17.00 ч. в кабинет № 25  на Общинска администрация гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12 в срок до 17.00 ч. на 08.11.2018г.

 • Комплект с документи за кандидатстване ще се получават в кабинет № 25 в сградата на Общинска администрация Момчилград.

Обявата и образците на документи да се публикуват и на интернет страницата на Община Момчилград

 • Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 2 работни дни след срока за прием на документите.

- Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на Община Момчилград и на информационното табло в сградата на общината на адрес: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември“ 12

Приложения:

zipdocumenti_kanidati_per.zip09.10.2018 г.

zipdocumenti_kanidati_per.zip09.10.2018 г.

Нова спортна площадка беше открита и в Соколино

Нова спортна площадка беше открита и в село Соколино от кмета на общината Сунай Хасан. Съоръжението е с площ от около 1 000 квадратни метра, които са покрити с изкуствена трева. Към спортната площадка има и кът с уреди за фитнес на открито.
На церемонията по откриването на спортната площадка присъстваха кметът на община Момчилград Сунай Хасан, Ердинч Хайрула, член на ЦОБ на ДПС, заместник кметовете Мехмед Мехмед и Севдалин Огнянов, председателят на общинския съвет Юмер Юсеин. Председателята МДПС в Момчилград Ерсин Юмер дари на местния отбор по футбол 16 спортни екипа от името на младежката организация на партията.
"С изграждането на площадката изпълнихме обещание към младите хора в село Соколино. Сега те ще имат възможност да спортуват много по-качествено. Спортът е сред приоритетите на общината. Нека не забравяме, че в Момчилград началото на своята кариера са поставили много световноизвестни спортисти", заяви кметът на общината Сунай Хасан. Той припомни, че само преди месец в момчилградското село Гуево също беше открита подобна спортна площадка.
Кметът на Соколино Айхан Осман благодари на Сунай Хасан от името на жителите на населеното място за новата придобивка.
"Изграждането на спортната площадка наистина беше нужно, защото в Соколино има много млади хора, които имат желание да спортуват. Щастлив съм, че успяхме да удоволетворим желанието им", заяви Айхан Осман.

33-ма души се възползват от Център за социална рехабилитация и интеграция в Момчилград

Център за социална рехабилитация и интеграция отвори врати в Момчилград. Той беше създаден, оборудван и обзаведен по проект “Шанс за социална активност на уязвими групи”, договор №BG05M9OP001-2.005-0158-C01, който се финансира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема „Активно включване“. Общата стойност на проекта е 347 235,80 лева, от които европейско финансиране 2950150,43 лева, национално съфинансиране 52 085,37 лева. Продължителността на проекта е 16 месеца.
В центърът ще се предлага социална услуга, чрез която хора с различен вид и степен на увреждания, техните близки и хора от рискови групи ще получават помощ и консултация. Предвидено е да се изпълняват различни терапевтични и рехабилитационни дейности. Целта е хората с увреждания да бъдат успешно интегрирани в обществото, да им бъдат създадени, поддържани и разширявани социалните умения. Предвидени са също обучения за водене на социален живот. От услугите на центъра вече се ползват 33 души с увреждания от цялата община Момчилград.
Центърът беше открит официално от секретаря на общината Бахатдин Ахмедов.
"Община Момчилград последователно и упорито полага грижи за хората с увреждания. Това е поредният проект, който реализираме за социално уязвими групи. Целта, която сме си поставили е да подобрим качеството на живот на хората с увреждания", заяви Бахатдин Ахмедов.

DSC 0004

DSC 0008

Нова техника за сметосъбиране оглеждаха Сунай Хасан и Йорданка Фандъкова

Оглед на нова техника за сметосъбиране направиха кметът на община Момчилград Сунай Хасан и градоначалникът на София Йорданка Фандъкова по време на 13-ата среща на местните власти в курортния комплекс "Албена". Двамата се засякоха по време на представяне на фирми за доставка на комунално битова техника.
"Намерението ни е със средствата, които община Момчилград отчислява от таксите за битови отпадъци по сметка на РИОСВ, да бъдат закупени нова машина за сметосъбиране и сметоизвозване, а също системи за разделно събиране на отпадъци, нови контейнери и машини. Целта е максимално да бъдат намалени количествата на битовия отпадък, както и разходите за тази дейност", заяви Сунай Хасан. Съдове за разделно събиране на отпадъците се поставят под земята, което подобрява градската среда.
"Ако РИОСВ ни върне отчисленията, които сме плащали през годините, ще реализираме намеренията си за нов тип третиране на отпадъците в Момчилград. Така градът ни ще стане едно по-добро място за живот", каза още Сунай Хасан.

Тенисистките на Момчилград заеха призови места в национален турнир

Младите тенисистки от СКТМ ""Родопи" заеха призови места на Националния турнир по тенис на маса "Млад олимпиец" за купата на България, който се проведе в Момчилград. Елиф Ибрям спечели второто място в надпреварата. Селен Сезгин стана трета. На четвърто място се класира Есел Ибрахим. Това е първия етап на надпреварата, в която участваха 80 момичета и момчета до 12 години от 20 отбора от Южна България.

Ще се извърши кастрене на дървета по ул. "Гюмюрджинска"

Уведомяваме жителите и гостите на Момчилград, че от 01.11.2017 г. (сряда) до 03.11.2017 г. (петък), ще се извърши кастрене на дърветата по ул. „Гюмюрджинска“. Това налага затварянето на улицата, от 08:00 часа до 15:00 часа, по следния график:
- 01.11.2017 г. (сряда) – от магазин „Интер“ до пресечката с ул. „Чучулига“;
- 02.11.2017 г. (четвъртък) – от пресечката с ул. „9-ти септември“ до Пощата;
- 03.11.2017 г. (петък) – от Пощата до моста на ул. „Иван Михайлов“.
При промяна на метеорологичните условия графикът ще претърпи промени.

Покана за заседание на общинския съвет на 26 октомври 2017 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 26. 10. 2017 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изменение на Решение №97 от Протокол №08/04.08.2017 г. на Общински съвет – Момчилград.
 2. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на обект: „Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак” в землище Момчилград, през ПИ - ПОС”.

            3 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

 1. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. Дв. бр. 62 от 2010г.) от ОПФ с признато право на възстановяване във възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.
 2. Одобряване на ПУП–ПП към ПУП–ПЗ за трасе на ВиК захранване до: ПИ 48996.501.52, ПИ 48996.501.55, ПИ 48996.501.57, ПИ 48996.501.58, ПИ 48996.501.66, ПИ 48996.501.67 и ПИ 48996.501.74 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в м. „Мамулица”, землище на гр. Момчилград, общ. Момчилград
 3. Информация по чл. 125 от ЗПФ за третото тримесечие на 2017 г.
 4. Други.
 5. Питания

 

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 1. 10. 2017 г. – ВТОРНИК
 2. 13.30 часа по т. 5, 6 от Проекто - дневния ред
 3. 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика
 4. 14.00 часа по т. 3, 4, 6 от Проекто - дневния ред
 5. 2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология
 6. 15.00 часа по т. 4, 6 от Проекто - дневния ред
 7. 3. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
 8. 16. 00 часа пот. 6 от Проекто – дневния ред
 9. 4. ПК по Бюджет, финанси и икономика
 1. 10. 2017 г. – СРЯДА
 2. 14.00 часа по т.1, 6 от Проекто - дневния ред
 3. 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм
 4. 15.00 часа по т. 6 от Проекто - дневния ред
 5. 2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.
 6. 16.00 часа по т. 2,5, 6 от Проекто - дневния ред
 7. 3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Момчилградчани покориха връх Полежан

Момчилградчани покориха пиринския връх Полежан, който е с височина 2 850 метра. Спортно-туристическия поход се проведе на 14 и 15 октомври 2017 година и е част от спортния календар на община Момчилград. Изкачването взеха участие групата от 50 човека. Изходната точка беше хижа "Безбог", която се намира над град Добринище. Част от момчилградчани изкачиха и друг връх в района - Безбог, който е висок 2 645 метра.

IMG 3878

Община Момчилград организира поход до връх Полежан

Община Момчилград организира традиционен туристически поход до връх Полежан /2 850,40 м. надморска височина/ в Пирин. Походът ще бъде двудневен и ще се състои на 14 и 15 октомври. За участниците е осигурен автобусен превоз с маршрут Момчилград - Банско - Добринище. Изискването към участниците е да са физически здрави и да бъдат с подходящи дрехи и обувки. Записвания до 12 октомври. За допълнително информация - тел. 0889993385.

Три села се събраха на Даг байрамъ на връх Стръмни рид

Жителите на три села се събраха на връх Стръмни рид, който е най-високия в Източните Родопи, за да отпразнуват Даг байрамъ. Традиционния събор се организира със съдействието на община Момчилград. В него се включиха жители на селата Пиявец, Кременец и Ралица. Да уважат празника дойдоха кметът на Момчилград инж. Сунай Хасан, председателят на общинския съвет Юмер Юсеин, почетният гражданин Хасан Йозтюрк, Акиф Акиф и Ердинч Хайрула.DSC 0027

Момчилград беше домакин на национален турнир по тенис на маса

В Момчилград беше домакин на първия етап от Националния турнир "Млад олимпиец" за Купата на България. В състезанието, което се проведе през уикенда в спортна зала на СКТМ "Родопи", се включиха над 100 момчета и момичета до 12 години от цяла Южна България.
Победителите в турнира бяха наградени от кмета на общината инж. Сунай Хасан и от заслужилия треньор по тенис на Маса Хасан Ходжаоглу.
"За ръководството на община Момчилград тенисът на маса и спортът като цяло са един от основните приоритети. Това се отнася особено за спортовете, в които участват деца. Винаги сте добре дошли в Момчилград", заяви инж. Сунай Хасан.

tenis 2tenis 3

Съобщение за предстоящо обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Общинска администрация Момчилград уведомява всички членове на секционни избирателни комисии за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 06.11.2016 г., че на 01.11.2016 г. от 12:00 часа  в салона на читалище „Нов живот“ ще се проведе обучение с Районната избирателна комисия.

От общинска администрация - Момчилград

Новоизбраният кмет на Загорско положи клетва

Новоизбрания кмет на село Загорско Мюмюн Местан положи клетва по време на сесия на общинския съвет в Момчилград. На 2 октомври Мюмюн Местан спечели частичните избори, които се проведоха в родното му село. За него гласуваха 63-ма от избирателите в Загорско, което е 67,02 процента. Новоизбраният кмет е на 21 години и е студент задочна форма на обучение.

"Ще работя в интерес на хората и ще оправдая гласуваното ми доверие", заяви при встъпването си в длъжност Мюмюн Местан.

До месец приключва санирането на 8 блока в Момчилград

До месец ще приключи санирането на по-голяма част от жилищните блокове в Момчилград. Първият блок ще е готов до седмица. 7 други са в напреднал етап. Санирането на последните 4 също вече започна. Ще се работи и през зимните месеци, ако атмосферните условия позволяват. Общо 12 жилищни блока в Момчилград се санират по Националната програма за енергийна ефективност. Само 2 от сградите, които отговарят на изискванията не са включени в програмата. Причината е, че едва тази година живеещите в двата блока са успели да направят сдружения на собствениците. Те също ще могат да кандидатстват за саниране през следващата година, ако програмата продължи да действа.

П О К А Н А №9 за заседание на ОС Момчилград на 27. 10. 2016 г.

П О К А Н А  №9

21. 10. 2016 г.

           На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

        На 27. 10. 2016 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния проект:

ДНЕВЕН РЕД:

              1. Отпускане на еднократна социална помощ на жител на гр. Момчилград /Б. К. М./

              2. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

              3. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти - общинска собственост в община Момчилград през 2016 година и вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна оценка.

              4.Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2016 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарни оценки.

              5. Даване на съгласие за продажба на общински ПИ №2020, кв. 111 по действащия ПУП на Момчилград, предаващ се по силата на улична регулация към УПИ ХІІ1909,2020, кв. 111 и одобряване на пазарна оценка.

              6. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината.

              7. Обявяване на УПИ ХХХІV, ХХХІХ, ХL и ХLІ, кв. 21, за които има одобрен ПУП – ПР за публична общинска собственост.

              8. Прилагане разпоредбите на чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ за приемане на решение за изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на мери и пасища- ПОС засягащи се от обект „Нова въздушна електропрроводна линия 400 кV п/ст „Марица - изток”(Република България) –п/ст „Неа Санта”(Република Гърция) на територията на Република България”./докладна записка с изх. №134/22.07.2016 г и вх. №171 от 22.07. 2016 г., т. 6 от заседание на общ. съвет от 29. 07. 2016 г /

              9. Даване предварително съгласие за преминаването на трасето на обект Нова въздушна електропрроводна линия 400 кV п/ст „Марица - изток”(Република България) –п/ст „Неа Санта”(Република Гърция) на територията на Република България” през ЗЗ от ОПФ, местни и полски пътища. –/докладна записка с изх. №133/22.07.2016 г и вх. №170 от 22.07. 2016 г., т. 7 от заседание на общ. съвет от 29. 07. 2016 г /

              10. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ 039149, м. „Дере Кенар”, в землището на гр. Момчилград с ЕКАТТЕ 48996, собственост на Садифе Мустафа Али, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.

              11. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ и съответните схеми на техническата инфраструктура за ПИ №118, масив №501 по плана на новообразуваните имоти в м. Мамулица, землището на гр. Момчилград, собственост на Селахаттин Баръшсевер, във връзка с промяна предназначението на имота от ЗЗ по §4 от ЗСПЗЗ в имот за неземеделски нужди и отреждането му за жилищна зона – Жм с ниско етажно застрояване.

              12. Одобряване на ПУП – ПП с ЕЛ- схема на елементите на техническата инфраструктура към ПУП – ПЗ за обект: „Трасе кабелна линия НН от ТП 25 до ПИ №63, масив 0501 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в м. „Мамулица”, землище на гр. Момчилград, община Момчилград.”

              13. Упълномощаване на Кмета на община Момчилград за издаване на запис на заповед в полза на Агенция за социално подпомагане – Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект BG05FOP001-3.002-0132-С01 „Осигуряване на топъл обяд в община Момчилград”, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05FOP001-3.002-0132-С01 „Осигуряване на топъл обяд-2016”

              14. Други

15. Питания.

С уважение,

ЮМЕР ЮСЕИН,(П)

Председател на ОбС – Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

25.10. 2016 г. –ВТОРНИК

14.00 часа пот. 8, 9   

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.00 часа по т.7, 8, 9 и т. 13

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

15. 30 часа по т. 1, 8, 9

 от Проекто - дневния ред

3.ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т.2, 3, 8, 9, 10 и т.11  

от Проекто - дневния ред

4.ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

   26.10. 2016 г. –СРЯДА

14.00 часа по т.1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и т. 13

от Проекто - дневния ред

1.ПК по Бюджет, финанси и икономика

15.00 часа по т. 8, 9 

от Проекто - дневния ред

2.ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

16.00 часа по т.4, 5, 6, 8, 9 10, 11 и т. 12    

от Проекто - дневния ред

3.ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Момчилградски тенисиски стартираха с 3 победи в държавното първенство

Женският отбор по тенис на маса на "Родопи" - Момчилград стартира с три победи и една загуба в държавното първенство на Висшата лига. На първия кръг, който се проведе в Албена "Родопи" започнаха ударно с 4:0 срещу отбора на "Корабостроител 92 - БУЛЯРД" Варна. Втората среща срещу миналогодишните вицешампионки oт СКТМ "Асарел-Медет" Панагюрище продължи цели четири часа и половина, но в крайна сметка момчилградчанките победиха с 4:3. В третия мач "Родопи" победи тима на Перник с 4:2. В последния двубой "Родопи" загуби с 0:4 от миналогодишния шампион "Комфорт Варна", за който две румънски състезателки Ана-Мария Сибе, Алина Захария и момчилградската ни национална състезателка Таня Асенова.
В състава на "Родопи" - Момчилград са включени Михаела Димова, Есин Саид, Моника Мехмед и Надя Убчева.
Следващият кръг от държавното първенство на Висшата лига е на 2 и 3 декември в Пловдив. Тогава момчилградския тим ще играе с 3 отбора.

140 души се хранят в 2 обществени трапезарии в Момчилград

Две обществени трапезарии предоставят безплатен обяд в община Момчилград. Общо 140 души  получават всеки ден супа, основно ястие и четвърт хляб, като задължително едно от ястията е с месо. Първата обществена трапезария се финансира от Оперативна програма „Храна и основно материално подпомагане“. Този проект действа от 17 август. Втората трапезария се издържа от фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика и работи от 1 октомври. Общата сума, с която се покриват разходите по двата проекта е около 70 000 лева.  От социалната услуга се възползват социално слаби хора с доказана липса на доходи, пенсионери с минимални пенсии и бездомници. Една част от храната се раздава в града, а друга в околните села. Община Момчилград осигурява транспорта за разнасянето на обяда.

trapezaria2

Първи футболен мач на обновения стадион в Момчилград

Първият футболен мач на напълно обновения стадион се игра в Момчилград. Ремонтът на съоръжението беше завършен през миналата година. Средствата за него бяха осигурени чрез спечелен от общината проект по Програмата за развитие на селските райони. В момента Момчилград разполага с един от най-добрите футболни терени в Южна България.
Първият футболен мач, който се игра след ремонта, беше между отборите на "Родопи 1935" - Момчилград и "Родопа" - Смолян. Двата отбора бяха равностойни, но шансът беше на страната на гостите. Мачът завърши 4 на 2 и предизвика много емоции в публиката. Сред зрителите на футболната среща бяха народният представител Ердинч Хайрула и кметът на община Момчилград Сунай Хасан.
futbol 2
futbol 3
futbol 4
futbol 5

Одобриха стратегията на „Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград“

По проекти на обща стойност 6 363 745 лева ще могат да кандидатстват земеделски производители, малки и средни предприятия  в общините Момчилград и Крумовград през следващите 7 години. За средствата ще може да се кандидатства пред "Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград", която на практика ще се превърне в мини разплащателна агенция, която ще финансира местни проекти по програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Оперативна програма "Иновации и конкурентно способност".

Писмото за одобряването на стратегията на "Местна инициативна група общини Момчилград и Крумовград" вече е пристигнало, а до края на годината се очаква да бъде подписан договора с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд "Земеделие". След подписването на документа през определен период от време ще се обявява прием на проекти по различните програми. По тях ще могат да кандидатстват всички земеделски производители и представители на бизнеса, отговарящи на определените условия по програмите.

Целта е да се стимулира развитието на района. Най-голям интерес се очаква да има към проектите, по които се финансира подновяване и модернизация на стопанствата, както и преработка на селскостопански продукти и инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура.

Марти Димов втори в Южна България по тенис на маса

Мартин Димов от Спортен клуб по тенис на маса „Родопи“ – Момчилград се класира втори в Южна България. Това стана в Пловдив по време на първия кръг на националния турнир „Млад олимпиец“ до 12 години. Марти допусна само една загуба на финала и се класира във втория кръг, в който ще играят състезатели от Южна и от Северна България. Кръгът от първенството ще се проведе след Нова година.

Освен Мартин Димов в националния турнир се включиха и 3 момичета – близначките Мария и Йоана Дечевски и Елиф Ибрям. За тях това беше първо участие. Трите момичета също ще играят във втория кръг на „Млад олимпиец“.

За подготовката на състезателите от спортния клуб по тенис на маса „Родопи“ се грижат треньорите Сабри Сюлейман и Метин Местаноглу. Двамата доскоро бяха треньори на елитни клубове в Турция, но отскоро са се завърнали и работят в Момчилград.

Стадионът на Момчилград отново е в отлично състояние

Стадион "Хасан Семерджи" в Момчилград отново е в отлично състояние след като беше извършено наторяване и аериране на почвата. На участъците по терена, където тревата беше залиняла, са засети нови семена и вече са възстановени. Периодично специалисти ще наторяват и аерират игрището, за да запази отличното си състояние. Предстои да се направят разчертавания на терена.

stadion 3

stadion 4stadion 2

Завърши държавното първенство по тенис на маса за ветерани

Завърши държавното първенство за тенис на маса за ветерани, което се проведе под патронажа на кмета на община Момчилград инж. Сунай Хасан. В шампионата участваха 65 състезатели от 14 мъжки и 2 женски отбора. Те се състезаваха в няколко възрастови категории. След финалните мачове последва награждаване на победителите в първенството. Купи и медали на класиралите се на първите 3 места в различните категории бяха връчени от заместник кмета на Момчилград Ерол Мехмед, от президента на "Българската мастър федерация" Здравка Йорданова и от вицепрезидентът на Международната асоциация по тенис на маса за ветерани Димитър Караиванов. След награждаването участниците в първенството посетиха археологическия комплекс Татул.

tenis veterani final 1

Общински съвет

 • Председател

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  2023 12 11 13 39 32 878 2Ерсин Юмер е роден през 1987 година в Момчилград. Завършил е финанси във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2011 година. Работил е 2 години като счетоводител и контрольор в Община Момчилград. През 2013 година е назначен като старши експерт в Общинска служба "Земеделие". На следващата година заема позицията началник на службата. От 2014 г. до 2017 г. работи в общинска администрация като началник отдел "Канцелария и протокол". През 2017 година става началник отдел "Селско и горско стопанство, екология и чистота” в община Момчилград. На 26 октомври е избран за общински съветник от ДПС, а след това и за председател на Общинския съвет.
  От 2012 година до 2020 година е председател на сдружение "Спортен клуб по тенис на маса Родопи" - Момчилград.
  Ерсин Юмер е председател на младежката структура на ДПС в община Момчилград за мандат 2016-2020 г. През 2022 година е избран за изпълняващ длъжността Председател на Областния съвет на Младежко ДПС - Кърджали. 
  Женен е с 2 деца.
 • Съветници

  1. Айлин Мехмед   ПП ДПС - І мандат съветник

  Akif Akif

  Председател на ПК:
  -Бюджет, финанси и икономка
  Член на ПК:
  -Местно самоуправление и нормативна уредба;
  -Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;
  Телефон за контакти: 088 876 5075

  2. Айше Рамис Местан  ПП ДПС - ІI мандат съветник

  Akif Akif

  Заместник-председател на ПК:

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Член на ПК:

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 089 851 5167

   

  3. Ахмeд Ахмед  ПП ДПС – ІІ мандат съветник

  Belgin Sadik

  Член на ПК:

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението 

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 087 645 4491

   

   

  4. Белгин Садък  ПП ДПС- ІІІ мандат съветник

  Belgin Sadik

  Председател на комисия

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Член на ПК:

  Местно самоуправление и нормативна уредба;

  Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Телефон за контакти: 088 820 8677

   

  5. Беркант Мехмед  ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  berkant mehmed

  Председател на комисия

  ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Член на ПК:

  Местно самоуправление и нормативна уредба;

  Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 088 888 5121

   

   

  6. Бюрхан Халим Ибрахим  ПП ГЕРБ - ІІ мандат съветник

  byurhan ibrahim

  Член на ПК

   

  ПК по Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 088 982 1401

   

   

  7. Дженгиз Фаик  ПП ДПС - І мандат съветник

  byurhan ibrahimЧлен на ПК

  Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Телефон за контакти: 088 632 4117

   

  8. Димитър Тодоров Кадиев    ПП ГЕРБ - ІІІ мандат съветник

  Dimitar Kadiev

  Заместник-председател на ПК

  Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Член на ПК:

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 088 780 5071

   

   

  9. Емил Топалов  ПП ИТН - І мандат съветник

  Dimitar KadievЧлен на ПК

   

  Селско стопанство, гори, води и екология

   

  Телефон за контакти: 087 848 4045

   

  10.  Ерай Юмер ПП ДПС - І мандат съветник

  Dimitar KadievЧлен на ПК

  Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 089 737 6981

   

  11. Ергин Реджеб  ПП ДПС - ІІІ мандат съветник

  Ergin Redjeb

  Председател на комисия

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Член на ПК:

  Местно самоуправление и нормативна уредба;

  Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Телефон за контакти: 088 723 4469

  12. Ерджан Еюб  ПП ДПС - ІV мандат съветник

  Ergin RedjebЧлен на ПК:

  Бюджет, финанси и икономика

  Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  Телефон за контакти: 0886 182 388

   

  13. Красимир Бънчев  ПП ДПС - І мандат съветник

  Ergin RedjebЗаместник-председател на ПК:

  Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  Член на ПК:

  Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост;

  Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088255 0201

   

  14. Невин Садъкова  ПП ДПС - І мандат съветник

  Ergin RedjebЗаместник-председател на ПК:

  Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Член на ПК:

  Законност, обществен ред и административно обслужване на населението;

  Телефон за контакти: 088 731 4090

   

  15. Нериман Салиф ПП ДПС - ІІІ мандат съветник

  Neriman Salif

  Заместник-председател на комисия

  ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Член на ПК:

  Бюджет, финанси и  икономика; 

  Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 545 1657

   

  16. Нурай Хълми Юсуф ПП ДПС - ІІ мандат съветник

  nuray

  Председател на комисия

  Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Член на ПК:

  Местно самоуправление и нормативна уредба;

  Бюджет, финанси и икономика;

  Телефон за контакти: 088 989 2943

    

  17. Нургюн Мехмед  МК "БСП за България" /ДБГ и БСП/ – V мандат съветник

  nurgun mehmed

  Член на ПК:

  Бюджет, финанси и  икономика;  

  Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти: 088 800 9733

   

  18. Нуриттин Шабан ПП ДПС - І мандат съветник

  nurgun mehmed

  Член на ПК:

   Образование, култура, туризъм, спорт и младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение

  Селско стопанство, гори, води и екология

   

  Телефон за контакти: 088 944 0408

   

  19. Орлин Славейков ПП ГЕРБ - І мандат съветник

  nurgun mehmedЧлен на ПК:

  Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 087 870 0594

   

  20. Рейхан Мустафа Сейдали  ПП ДПС - ІІІ мандат съветник

  reyhan

  Заместник-председател на ПК:

  Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Член на ПК:

  Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Телефон за контакти:088 894 6655 

   

  21. Ремзи Тасим Юсеин ПП ГЕРБ - ІІІ мандат съветник

  Remzi Yusein

  Заместник-председател на ПК:

  Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Член на ПК:

  Селско стопанство, гори, води и екология

  Телефон за контакти: 088 808 2296

   

  22. Салих Дурмуш ПП ДПС - І мандат съветник

  sevginar musa

  Заместник-председател на ПК:

  Селско стопанство, гори, води и екология

  Член на ПК:

  Бюджет, финанси и икономика

  Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

   

  Телефон за контакти: 088 343 8965

  23. Севгинар Тамер Муса ПП ДПС – ІІ мандат съветник

  sevginar musa

  Председател на ПК:

  ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

  Член на ПК:

  Местно самоуправление и нормативна уредба;

  Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 088 632 3847

  24. Сезгин Исмаил ПП ДПС - V мандат съветник

  Sezgin Ismail

  Председател на ПК:

  ПК по Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Член на ПК:

  Местно самоуправление и нормативна уредба;

  Бюджет, финанси и  икономика

  Телефон за контакти: 088 972 8008

   

  25. Фикрие Сюлейман  ПП ДПС – ІІ мандат съветник

  Belgin Sadik

  Член на ПК:

  Селско стопанство, гори, води и екология;

  Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 088 266 0288

   

  26. Хасан Юскан Мустафа ПП ДПС – ІІ мандат съветник

  Belgin Sadik

  Председател на ПК

  Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Член на ПК:

  Местно самоуправление и нормативна уредба;

  Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

  Телефон за контакти: 088 899 5599

   

  27. Шерифе Ариф ПП ДПС - І мандат съветник

  Belgin Sadik

  Член на ПК:

  ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

  Транспорт, промишленост, енергетика, търговия, приватизация и следприватизационен контрол

  Телефон за контакти: 088 996 7499

   

   

  28. Ялчън Сами Мастанли  ПП ИТН – ІI мандат съветник

   

  yumeryusein

  Член на ПК:

  Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето

  Телефон за контакти: 0884 783 129

   

   

  •  Публичен регистър на декларациите на общинските съветници по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ /АРХИВ/

  pdfРегистър12.01.2020 г.

  pdfРегистър /Допълнителни/12.01.2022 г.

  pdfРегистър /Допълнителни/14.02.2023 г.

  •  Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на общинските съветници мандат 2019-2023 /АРХИВ/

  pdfДекларации12.01.2020г.

  pdfДекларация24.04.2020 г.

  pdfДекларация 17.12.2021 г.

  pdfДекларация14.02.2023 г.

   

 • Решения на Общински съвет - мандат 2023-2027 г.

  Решение № Дата Свали
  Решения от 74-75 от 17.05.2024 г. 23.05.2024 г. download
  Решения от 59-73 от 29.04.2024 г. 08.05.2024 г. download
  Решения от 47-58 от 28.03.2024 г. 04.04.2024 г. download
  Решения от 43-46 от 15.03.2024 г. 20.03.2024 г. download
  Решения от 26-42 от 19.02.2024 г. 26.02.2024 г. download
  Решения от 1-25 от 30.01.2024 г. 06.02.2024 г. download
  Решения от 30-43 от 21.12.2023 г. 29.12.2023 г. download
  Решениe от 29 от 05.12.2023 г. 12.12.2023 г. download
  Решения от 7-28 от 29.11.2023 г. 04.12.2023 г. download
  Решения от 5-6 от 21.11.2023 г. 21.11.2023 г. download
  Решения от 1-4 от 06.11.2023 г. 10.11.2023 г. download
  Решения на Общински съвет - мандат 2019-2023 г.    
  Решение от 133 от 25.10.2023 г. 30.10.2023 г. download
  Решения от 115-132 от 03.10.2023 г. 09.10.2023 г. download
  Решения от 105-114 от 07.09.2023 г. 11.09.2023 г. download

  Решения от 87-104 от 27.07.2023 г.

  01.08.2023 г. download
  Решения от 80-86 от 27.06.2023 г. 30.06.2023 г. download
  Решения № 70-79 от 31.05.2023 г. 07.06.2023 г. download
  Решения № 54-69 от 28.04.2023 г. 05.05.2023 г. download
  Решение № 53 от 18.04.2023 г. 24.04.2023 г. download
  Решения № 36-52 от 29.03.2023 г. 05.04.2023 г. download
  Решения № 23-35 от 28.02.2023 г. 06.03.2023 г. download
  Решения № 20-22 от 08.02.2023 г. 15.02.2023 г. download
  Решения № 2-19 от 31.01.2023 г. 08.02.2023 г. download
  Решение № 1 от 27.01.2023 г. 01.02.2023 г. download
  Решения № 172-185 от 22.12.2022 г. 03.01.2023 г. download
  Решения № 160-171 от 29.11.2022 г. 05.12.2022 г. download
  Решения № 158-159 от 15.11.2022 г. 18.11.2022 г. download
  Решения № 145-157 от 27.10.2022 г. 04.11.2022 г. download
  Решения № 133-146 от 29.09.2022 г. 06.10.2022 г. download
  Решениe № 132 от 16.08.2022 г. 22.09.2022 г. download
  Решения № 110-131 от 28.07.2022 г. 04.08.2022 г. download
  Решения № 96-109 от 29.06.2022 г. 05.07.2022 г. download
  Решения № 85-95 от 30.05.2022 г. 03.06.2022 г. download
  Решения № 64-84 от 20.04.2022 г. 27.04.2022 г. download
  Решения № 44-63 от 31.03.2022 г. 07.04.2022 г. download
  Решения № 23-43 от 28.02.2022 г. 07.03.2022 г. download
  Решения № 1-22 от 27.01.2022 г. 03.02.2022 г. download
  Решениe №164 от 23.12.2021 г. 30.12.2021 г. download
  Решения № 151-163 от 17.12.2021 г. 23.12.2021 г. download
  Решения № 141-150 от 30.11.2021 г. 02.12.2021 г. download
  Решения № 133-140 от 28.10.2021 г. 04.11.2021 г. download
  Решение № 132 от 15.10.2021 г. 19.10.2021 г. download
  Решения № 120-131 от 30.09.2021 г. 06.10.2021 г. download
  Решения № 105-119 от 29.07.2021 г. 04.08.2021 г. download
  Решения № 92-104 от 30.06.2021 г. 06.07.2021 г. download
  Решения № 74-91 от 28.05.2021 г. 04.06.2021 г. download
  Решения № 50-73 от 23.04.2021 г. 28.04.2021 г. download
  Решение №49 от 30.03. 2021 г. 02.04.2021 г. download
  Решения № 41-48 09.03.2021 г. download
  Решения № 23-40 26.02.2021 г. download
  Решения № 01-22 28.01.2021 г. download
  Решения № 161-173 22.12.2020 г. download
  Решения № 140-160 27.11.2020 г. download
  Решения № 125-139 08.10.2020 г. download
  Решения № 102-124 30.09.2020 г. download
  Решения № 99-101 28.08.2020 г. download
  Решения № 82-98 29.07.2020 г. download
  Решения № 70-81 30.06.2020 г. download
  Решения № 60-69 28.05.2020 г. download
  Решение № 59 23.04.2020 г. download
  Решения № 55-58 16.04.2020 г. download
  Решения № 31-54 23.03.2020 г. download
  Решение № 30 05.03.2020 г. download
  Решения № 20-29 13.02.2020 г. download
  Решения № 01-19 31.01.2020 г. download
  Решения № 21-37 19.12.2019 г. download
  Решения № 7-20 22.11.2019 г. download
  Решения № 1-6 05.11.2019 г. download
  Решения на Общински съвет - мандат 2015-2019 г.    
  Решения № 124-127 26.09.2019 г. download
  Решение № 123 05.09.2019 г.  download
  Решения № 112-122 29.08.2019 г.
  download
  Решения № 89-111 31.07.2019г. download
  Решения № 86-88 25.07.2019г. download
  Решение № 85 28.06.2019г. download
  Решения № 78-84 27.06.2019г. download
  Решения № 64-77 31.05.2019г. download
  Решения № 50-63 25.04.2019г. download
  Решения № 33-49 28.03.2019г. download
  Решение № 32 22.03.2019г. download
  Решения № 28-31 01.03.2019г. download
  Решения № 17-27 08.02.2019г. download
  Решения № 1-16 31.01.2019г. download
  Решения № 162-170 20.12.2018г. download
  Решения № 150-161 30.11.2018г. download
  Решения № 139-149 25.10.2018г. download
  Решения № 113-138 28.09.2018г. download
  Решение № 112 21.09.2018г. download
  Решения № 110-111 20.08.2018г. download
  Решения № 93-109 26.07.2018г. download
  Решения № 77-92 31.05.2018г. download
  Решения № 75-76 10.05.2018г. download
  Решения № 55-74 27.04.2018г. download
  Решени3 № 54 30.03.2018г. download
  Решения № 32-53 15.03.2018г. download
  Решение № 31 09.03.2018г. download
  Решения № 20-30 06.02.2018г. download
  Решения № 1-19 26.01.2018г. download
  Решения № 160-165 22/28.12.2017г. download
  Решения № 147-159 30.11.2017г. download
  Решения № 137-146 26.10.2017г. download
  Решения № 122-136 28.09.2017г. download
  Решения № 96-121 04.08.2017г. download
  Решениe № 96 12.07.2017г. download
  Решения № 80-95 30.06.2017г. download
  Решения № 67-79 31.05.2017г. download
  Решения № 48-66 28.04.2017г. download
  Решения № 32-47 30.03.2017г. download
  Решения № 16-31 28.02.2017г. download
  Решения № 1-15 31.01.2017г. download
  Решения № 188-195 28.12.2016г. download
  Решение № 187 16.12.2016г. download
  Решения № 172-186 30.11.2016г. download
  Решения № 158-171 27.10.2016г. download
  Решения № 139-157 29.09.2016г. download
  Решение № 138 08.09.2016г. download
  Решения № 136-137 19.08.2016г. download
  Решения № 118-135 29.07.2016г. download
  Решения № 101-117 30.06.2016г. download
  Решение № 100 21.06.2016г. download
  Решения № 83-99 27.05.2016г. download
  Решения № 57-82 21.04.2016г. download
  Решения № 44-56 29.03.2016г. download
  Решения № 25-43 26.02.2016г. download
  Решения № 1-24 29.01.2016г. download
  Решения № 45-46 29.12.2015г. download
  Решения № 29-44 18.12.2015г. download
  Решения № 4-28 27.11.2015г. download
  Решения № 1-3 10.11.2015г. download
       

   Всички Решения на Общински съвет от 2008  до края на 2015г. може да откриете в АРХИВ.

   

 • Дневен ред на общински съвет - мандат 2023 - 2027 г.

  Дневен ред и заседания на ПКСвали
  Дневен ред от 29.04.2024 г. download
  Дневен ред от 28.03.2024 г. download
  Дневен ред от 19.02.2024 г. download
  Дневен ред от 30.01.2024 г. download
  Дневен ред от 21.12.2023 г. download
  Дневен ред от 29.11.2023 г. download
  Дневен ред на общински съвет - мандат 2019-2023 г.  
  Дневен ред от 03.10.2023 г. download
  Дневен ред от 07.09.2023 г. download
  Дневен ред от 27.07.2023 г. download
  Дневен ред от 27.06.2023 г. download
  Дневен ред от 31.05.2023 г. download
  Дневен ред от 28.04.2023 г. download
  Дневен ред от 29.03.2023 г. download
  Дневен ред от 28.02.2023 г. download
  Дневен ред от 31.01.2023 г. download
  Дневен ред от 22.12.2022 г. download
  Дневен ред от 29.11.2022 г. download
  Дневен ред от 27.10.2022 г. download
  Дневен ред от 29.09.2022 г. download
  Дневен ред от 28.07.2022 г. download
  Дневен ред от 29.06.2022 г. download
  Дневен ред от 30.05.2022 г. download
  Дневен ред от 20.04.2022 г. download
  Дневен ред от 31.03.2022 г. download
  Дневен ред от 28.02.2022 г. download
  Дневен ред от 27.01.2022 г. download
  Дневен ред от 17.12.2021 г. download
  Дневен ред от 30.11.2021 г. download
  Дневен ред от 28.10.2021 г. download
  Дневен ред от 30.09.2021 г. download
  Дневен ред от 29.07.2021 г. download
   Дневен ред от 30.06.2021 г.  download
  Дневен ред от 28.05.2021 г. download
  Дневен ред от 23.04.2021 г. download
  Дневен ред от 09.03.2021 г. download
  Дневен ред от 26.02.2021 г. download
  Дневен ред от 28.01.2021 г. download
  Дневен ред от 22.12.2020 г. download
  Дневен ред от 27.11.2020 г. download
  Дневен ред от 08.10.2020 г. download
  Дневен ред от 29.09.2020 г. download
  Дневен ред от 29.07.2020 г. download
  Дневен ред от 30.06.2020 г. download
  Дневен ред от 28.05.2020 г. download
  Дневен ред от 23.03.2020 г. download
  Дневен ред от 13.02.2020 г. download
  Дневен ред от 31.01.2020 г. download
  Дневен ред от 19.12.2019 г. download
  Дневен ред от 22.11.2019 г. download
  Дневен ред и заседания на ПК - мандат 2011-2019  
  Дневен ред от 26.09.2019 г. download
  Дневен ред от 29.08.2019 г. download
  Дневен ред от 31.07.2019 г. download
  Дневен ред от 25.07.2019 г. download
  Дневен ред от 27.06.2019 г. download
  Дневен ред от 31.05.2019 г. download
  Дневен ред от 24.04.2019 г. download
  Дневен ред от 28.03.2019 г. download
  Дневен ред от 08.02.2019 г. download
  Дневен ред от 31.01.2019 г. download
  Дневен ред от 20.12.2018 г. download
  Дневен ред от 30.11.2018 г. download
  Дневен ред от 25.10.2018 г. download
  Дневен ред от 28.09.2018 г. download
  Дневен ред от 26.07.2018 г. download
  Дневен ред от 31.05.2018 г. download
  Дневен ред от 27.04.2018 г. download
  Дневен ред от 15.03.2018 г. download
  Дневен ред от 06.02.2018 г. download
  Дневен ред от 26.01.2018 г. download
  Дневен ред от 22/28.12.2017 г. download
  Дневен ред от 30.11.2017 г. download
  Дневен ред от 20.10.2017 г. download
  Дневен ред от 21.09.2017 г. download
  Дневен ред от 04.08.2017 г. download
  Дневен ред от 30.06.2017 г. download
  Дневен ред от 23.05.2017 г. download
  Дневен ред от 28.04.2017 г. download
  Дневен ред от 24.03.2017 г. download
  Дневен ред от 28.02.2017 г. download
  Дневен ред от 31.01.2017 г. download
  Дневен ред от 28.12.2016 г. download
  Дневен ред от 30.11.2016 г. download
  Дневен ред от 30.10.2016 г. download
  Дневен ред от 30.09.2016 г. download
  Дневен ред от 30.06.2016 г. download
  Дневен ред от 27.05.2016 г. download
  Дневен ред от 21.04.2016 г. download
  Дневен ред от 29.03.2016 г. download
  Дневен ред от 26.02.2016 г. download
  Дневен ред от 29.01.2016 г. download

  Дневен ред от 29.12.2015 г.

  download

  Дневен ред от 18.12.2015 г.

  download
  Дневен ред от 27.11.2015 г. download
     
 • Правилник на Общински съвет

  Правилници
  ДатаИзтегли
  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Мандат 2023-2027 г./ Приет с Решение №23 от 30.01.2024 г.. на ОбС - Момчилград download

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Мандат 2019-2023 г./

  Приет с Решение №131 от 28.07.2022 г.. на ОбС - Момчилград

  download

  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Момчилград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

  /Мандат 2019-2023 г./

  Приет с Решение №34/19.12.2019 г. на ОбС - Момчилград, доп. Решение №19 / Протокол №1 от 28.01.2021 г.

  Отменен с Решение №131/28.07.2022 г.

  download
       

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос