Покана за заседание на Общинския съвет на 26 юли 2018 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

          На 26. 07. 2018 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отпускане на еднократна социална помощ на жител на община Момчилград .
 2. Участие в редовно заседание на ОС на „Асоциация по В и К – Кърджали”, определяне на мандат на представителя на община Момчилград, насрочено за 27.07.2018 г.
 3. Преименуване на ПК на Общински съвет – Момчилград във връзка със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 4. Определяне на броя на групите и броя на децата и учениците в групите на детските градини и обслужващите звена на територията на община Момчилград за учебната 2018/2019 г.
 5. Даване на разрешение в училищата на територията на община Момчилград да се утвърдят паралелки, с брой на учениците по – малък от минималния брой съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и определяне на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност за учебната 2018/2019 г.
 6. Предложение за определяне на защитените детски градини и защитените училища от община Момчилград през учебната 2018/2019 г.
 7. Предложение за определяне на средищните детски градини и училища от община Момчилград през учебната 2018/2019 г.
 8. Разрешение за изготвяне на ПУП- ПЗ за имот №000070, №022010, №000665, І022011 в земл. на с. Груево, ЕКАТТЕ 17988 и ПИ: №000252, №005011, №005013, №005015, №005016, разположени в земл. на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, собственост на ДГФ, община Момчилград и на други физически лица, във връзка с промяна на предназначението на земята в земя за обект: „Находище за добив на подземни богатства – андезитобазалти „Чешилия”./вх. №220/24.11.2017 г./
 9. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.
 10. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г, вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарна оценка.
 11. Промяна на предназначението на ПИ №32, кв. 11, целият с площ 1816 кв.м. по действащия ПУП на с. Пиявец, община Момчилград, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда –бивше училище със застроена площ 285 кв.м., при граници на ПИ №32: северозапад – мера, североизток – двор на старото училище, югоизток – път и югозапад – имот от КВС.
 12. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с поземлени имоти – общинска собственост в община Момчилград през 2018 г., вземане на решение за разпореждане и одобряване на пазарната му оценка.
 13. Определяне на маломерните имоти от ОПФ по землища на територията на община Момчилград и отдаването им под наем за стопанската 2018 – 2019 г.
 14. Информация по чл. 125 от ЗПФ за второто тримесечие на 2018 г.
 15. Приемане отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г.
 16. Други
 17. Питания.

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС– Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

24.07.2018 г. –ВТОРНИК

14.30 часа по т. 1, 15 от Проекто – дневния ред

 1. 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

15.00  часа по т. 2, 3, 8, 15 от Проекто – дневния ред

 1. 2. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15  от Проекто – дневния ред

 1. 3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

25.07.2018 г. –СРЯДА

14.00 часа по т. 14, 15 от  Проекто – дневния ред

 1. 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

14.30 часа по т. 8, 11, 12, 13, 15 от Проекто – дневния ред

 1. 2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

15.15 часа по т. 4, 5, 6, 7, 15 от Проекто – дневния ред

 1. 3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименованиенаобекти с местнозначение и туризъм

16.00 часа по т. 8, 9, 10, 11, 15 от Проекто – дневния ред

 1. 4. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос