Покана за заседание на общинския съвет на 6 февруари 2017 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 06. 02. 2018 г. /вторник/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

              

 1. 1. Предаване за управление на изградените от община Момчилград В и К системи и съоръжения – ПОС на „Асоциацията по В и К с обособена територия на „В и К“, гр. Кърджали“.
 2. Даване съгласие за учредяване в полза на община Момчилград и община Джебел, обл. Кърджали безвъзмездно право на строеж в имот – публична държавна собственост за изграждане на черпателен резервоар 23 куб.м. със застроена площ 22 кв.м.
 3. Даване на съгласие за придобиване в полза на община Момчилград и община Джебел, обл. Кърджали учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през ПИ частна държавна собственост за изграждане на строеж: „Водоснабдяване на с. Софийци, общ. Джебел от Помпена станция „Балабаново“, общ. Момчилград и землища на с. Балабаново и Върхари, общ. Момчилград, обл. Кърджали“.
 4. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПЗ за имоти: №000070, №022010, №000665, №022011 в землището на с. Груево, ЕКАТТЕ 17988 и ПИ: №000252, №005011, №005013, №005013, №005015, №005016, разположени в землище на гр. Момчилград, ЕКАТТЕ 48996, собственост на Държавен горски фонд, община Момчилград и на други физически лица, във връзка с промяна предназначението на земята в земя за обект: „Находище за добив на подземни богатства – андезитобазалти „Чешлия““(т.5 от Покана №11/24.11.2017 г с вх.№220/24.11.2017г )
 5. Разрешение за изготвяне на ПУП – ПП в землище Чобанка с ЕКАТТЕ 81517, община Момчилград, обл. Кърджали и одобряване на задание за проектиране, във връзка с промяна на предназначението на имоти от ЗЗ в имоти за неземеделски нужди и изграждане на обект: Допълнително водоснабдяване на с.Чобанка, мах. Зли трап, община Момчилград.
 6. Информация по чл. 125 от Закона за публичните финанси за четвъртото тримесечие на 2017 г.
 7. Приемане на план – предложение за поименно разпределение на капиталовите разходи през 2018 г. на община Момчилград.
 8. Приемане бюджета на община Момчилград за 2018 г.
 9. Други
 10. Питания.

С уважение,

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

01.02.2018 г. – ЧЕТВЪРТЪК

13.30 часа по т. 3, 5, 7 и т. 8 от Проекто - дневния ред

 1. 1. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

14.30 часа по т. 7 и т. 8  от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм

15.30 часа по т. 1, 7 и т. 8  от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

16.00 часа по т. 6, 7 и т. 8 от Проекто – дневния ред

 1. ПК по Бюджет, финанси и икономика

02.02.2018 г. –ПЕТЪК

14.30 часа по т. 7 и т. 8 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

15.00 часа по т. 7 и т. 8  от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

16.00 часа по т. 1, 2, 3, 5, 7 и 8 от Проекто - дневния ред

 1. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

 

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос