Покана за заседание на общинския съвет на 26 октомври 2017 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

 

         На 26. 10. 2017 г. /четвъртък/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”, находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект:

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Изменение на Решение №97 от Протокол №08/04.08.2017 г. на Общински съвет – Момчилград.
 2. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе на обект: „Водоснабдяване на обекти в лесопарк „Момчил юнак” в землище Момчилград, през ПИ - ПОС”.

            3 Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

 1. Предложение за предоставяне на ЗЗ по реда на §27, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (обн. Дв. бр. 62 от 2010г.) от ОПФ с признато право на възстановяване във възстановими граници с решение по чл. 18ж, ал. 1 от ОСЗ.
 2. Одобряване на ПУП–ПП към ПУП–ПЗ за трасе на ВиК захранване до: ПИ 48996.501.52, ПИ 48996.501.55, ПИ 48996.501.57, ПИ 48996.501.58, ПИ 48996.501.66, ПИ 48996.501.67 и ПИ 48996.501.74 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в м. „Мамулица”, землище на гр. Момчилград, общ. Момчилград
 3. Информация по чл. 125 от ЗПФ за третото тримесечие на 2017 г.
 4. Други.
 5. Питания

 

С уважение,

 

Юмер Юсеин,

Председател на ОбС – Момчилград

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

НА ОбС – МОМЧИЛГРАД

 1. 10. 2017 г. – ВТОРНИК
 2. 13. 30 часа по т. 5, 6 от Проекто - дневния ред
 3. 1. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика
 4. 14. 00 часа по т. 3, 4, 6 от Проекто - дневния ред
 5. 2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология
 6. 15. 00 часа по т. 4, 6 от Проекто - дневния ред
 7. 3. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението
 8. 16. 00 часа по т. 6 от Проекто – дневния ред
 9. 4. ПК по Бюджет, финанси и икономика
 1. 10. 2017 г. – СРЯДА
 2. 14. 00 часа по т.1, 6 от Проекто - дневния ред
 3. 1. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания, наименование на обекти с местно значение и туризъм
 4. 15. 00 часа по т. 6 от Проекто - дневния ред
 5. 2. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.
 6. 16. 00 часа по т. 2,5, 6 от Проекто - дневния ред
 7. 3. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград или в стая №5 !

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос