В Момчилград ще подобряват образованието на за деца от малцинствата

Написано от editor на .

Кметът на община Момчилград Сунай Хасан подписа договор за реализирането на проект „Равен старт за децата на община Момчилград чрез подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст“. Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и е на стойност 499 986 лева. Основна цел е подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение на децата от етническите малцинства в община Момчилград. При реализирането на проекта ще бъдат постигнати и специфични цели като осигуряване на приятелска и креативна среда за включване и обучение на децата от ромски произход и тези от семейства в неравностойно положение. Ще се повиши информираността и стимулира мотивацията на малцинствените групи за осъзнаване ролята на образованието. Ще бъдат създадени условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и ще се засили мотивацията на децата и родители за участие в образователния процес.

Предвидените дейности по проекта са работа с родители от етническите малцинства, които възпрепятстват децата си подлежащи на задължителна предучилищна подготовка от редовно посещаване на детска градина. Ще се подобри образователната среда. Предвидено е допълнително обучение по български език за деца, за които българският не е майчин. В същото време ще се създадат ателиета за съхраняване и развиване на културната идентичност. Ще се насърчи участието на родителите във възпитателния процес.

Проектът ще се изпълнява от община Момчилград в партньорство с читалище „Нов живот” и със седемте детски градини на територията на общината. Три от тях са в града, а останалите в селата Груево, Равен, Нановица и Звездел.

Публикувано в Новини

Печат