Покана за заседание на Общинския съвет

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

СВИКВАМ:

              На 31.05.2023 г. /сряда/ от 10. 00 часа в залата на читалище „Нов Живот”,  находяща се на ул. „Момчил войвода” №2, заседание на ОбС – Момчилград при следния  проект

ДНЕВЕН РЕД:

              1. Предоставяне на помещения за нуждите на проект “Укрепване на общинския капацитет в община Момчилград“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

.             2. Актуализация на Програма за управление и разпореждане с поземлени имоти общинска собственост в община Момчилград.

              3. Одобряване на пазарна оценка на имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в община Момчилград през 2023 г, за който има решение за продажба.

              4. Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост през 2023 година, вземане решение за разпореждане и одобряване на пазарната му оценка.(с. Балабаново).

   5. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 61063.1.160 по КККР в землището на с. Равен, м. КЪШКЪЛЪК, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на Глава пета, чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ.

   6. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти с идент. 65797.19.101, 65797.19.102, 65797.19.103, 65797.19.106, 65797.19.107 и 65797.19.108 по КККР в землището на с. Свобода, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 17а, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗОЗЗ и §12, ал. 1, т. 2 и 6 от ЗР към ЗИДЗПЗП

7. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлен имот с идент. 30154.500.749 по КККР в землището на с. Загорско, общ. Момчилград, обл. Кърджали и извън границите на урбанизираните територии по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и в условията на чл. 17а, ал. 1, т. 3, чл. 18 и чл. 23, ал. 3 от ЗОЗЗ

            8. Отчет за изпълнение на бюджета за 2022 г.и приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД за 2022 г.

              9. Питания и изказвания.

С уважение,

Ерсин Юмер, /П/

Председател на ОбС

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

29.05.2023 г. –ПОНЕДЕЛНИК

              15.00 часа по т.2, 4, 5, 6, 7, 8 от Проекто – дневния ред

1. ПК по Законност, обществен ред и административно обслужване на населението

              15.30 часа по т. 1, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Териториално устройство, благоустрояване, строителство и общинска собственост

              16.00 часа по т. 3, 4, 8 от Проекто – дневния ред

3. ПК по Бюджет, финанси и икономика

30.05.2023 г. – ВТОРНИК

              14.30 часа по т.1, 8  от Проекто – дневния ред

1. ПК по Здравеопазване, социални дейности и закрила на детето.

              15.00 часа по т. 2, 5, 6, 7, 8 от Проекто – дневния ред

2. ПК по Селско стопанство, гори, води и екология

              15.30 часа по т.1,  8 от Проекто – дневния

3. ПК по Образование, спорт, култура, младежки дейности, вероизповедания,  наименование на обекти с местно значение и туризъм

              16.00 часа по т. 5, 6, 7, 8 от Проекто – дневния ред

4. ПК по Транспорт, промишленост, търговия, приватизация, следприватизационен контрол и енергетика

Забележка: Комисиите ще се проведат в залата на Община Момчилград.

Печат Е-мейл

Побратимени общини

Община ИзмитГоляма Община БурсаОбщина Байрамич

Община БорноваОбщина Язмос